A- A+

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip ederek uygulanmasını sağlayan park ve bahçeler, birim içi ve dışında iş birliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar. Performans programına uygun olarak dairenin bütçesini hazırlayıp onaya sunar. Kendine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine eder. Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlar. 

Daireye bağlı müdürlüklerin sorumluluk ve yetki alanlarında gerekli plan, program ve projeler hazırlar; mevcut durumun iyileştirilmesi ve kentin daha modern hale gelmesi için çalışmalar yapar. Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaca iyi malî yönetim ilkesine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun gerçekleştirilmesine ön ayak olur; iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına ekler. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlar. Gerekli durumlarda motivasyonu sağlar.

Birim Haberleri