A- A+

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Belediye Başkanlığı veya bunun dışında yapılacak toplantı, kurs, seminer ve benzeri çalışmalara katılacak iç denetçileri belirler. İç denetçiler ile büro personelinin yıllık, idari ve mazeret izinlerini verir. Diğer birimlerdeki iletişimlerde başkanlığı temsil eder, özellik arz eden denetimlerde bizzat açılış ve kapanış toplantılarına katılır. Sayıştay ile iç denetim birimini koordine eder. İç değerlendirme kapsamında hazırlanan dönemsel gözden geçirme raporları ile eylem planının örneğini bir ay içinde kurula gönderir. 

İç denetçilerin katılımıyla yönergeyi hazırlar, yılda bir defa gözden geçirir, yönergeyi ve varsa değişiklik önerilerini kurula ve sonra üst yöneticinin onayına sunar. Denetim stratejisini belirler, iç denetim planı ve programını hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunar. İç denetçilerin plan uygun faaliyette bulunması için gerekli tedbirleri alır. İç denetim faaliyetinin performansını sürekli izler ve yılda en az bir defa dönemsel değerlendirme yapar.

İç denetçilerin idari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirir. Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak KGGP’yi hazırlar ve sonuçlarını dönemsel raporlar aracılığıyla üst yöneticiye sunar. İç denetçi ile DGS arasında oluşan görüş ayrılıklarını çözer.