A- A+

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69.Maddesi kapsamında düzenli kentleşmeyi sağlar; beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla (sınırlar içinde korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç) imarlı ve alt yapılı arsalar üretir. İlçe belediyelerinin nazım imar planına uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını inceler, meclise sunar ve uygulanmasını denetler. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapar.  

Belediye tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemlerini yapar. Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesine yönelik iş ve işlemleri yapar. 11/06/2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile verilen görevleri yapar. 

10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 11. maddesi ile büyükşehir belediyesine verilen imar denetim yetkisi çerçevesinde yıkım kararı alınan yapıların boşaltılması, aboneliklerinin sonlandırılması ve yıkımların yapılmasına yönelik gerekli yazışmaları halleder. Çevre düzeni plânı yapar, onaylanmış çevre düzeni planını uygular, plana uygun olmak kaydıyla belediye sınırlarında 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapar.