Hibe Çağrıları

Goethe-Institut IstanbulAnadolu Kültürİstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)Institut français Türkiye ve Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye ofisi ortaklığında, Türkiye Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleşen bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Türkiye’de kültür-sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, kültürel diyalog ve toplumsal katılımı, ifade özgürlüğünü, demokratik süreçleri ve ayrımcılığa karşı çoğulculuğu teşvik eden projelere ve bireylere destek sağlıyor. Öncelikli hedefi ana kültürel merkezlerin ötesine uzanarak Türkiye’nin kültürel altyapısını yerel düzeyde ve tabana yayılan bir yaklaşımla güçlendirmek olan programdan; kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, inisiyatifler, sanatçılar, kâr amacı gütmeden proje üretmek isteyen tüm kişi, kurum ve girişimler yararlanabiliyor.

Projenin faaliyetleri, Hibe Programları ve Kapasite Geliştirme Programı olmak üzere birbirini tamamlayan iki ana eksende yürütülüyor.

Arıntılı bilgi ve açık çağrı takvimi aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

https://www.culture-civic.org/hibe-programlari/acik-cagri-takvimi

https://www.culture-civic.org/hibe-programlari/basvuru-rehberi#

Hayata Destek Derneğinin, UNHCR desteğiyle yürütelen, kooperatif ve sosyal girişimlerin desteklenmesine yönelik programı 2023 yılında da devam ediyor. Program kapsamında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren ve bünyesinde yerel topluluklar ile geçici koruma ve/veya uluslararası koruma kapsamındaki mültecileri barındıran kooperatif ve sosyal girişimler bir dizi faaliyet yoluyla desteklenecek. Uygunluk kriterlerine göre belirlenecek organizasyonlara sunulacak destekler kapsamında, gelir getirici faaliyetlerle sürdürülebilirliği artırmaya ve hem teknik kapasiteyi hem de sosyal uyumu güçlendirmeye yönelik birçok aktivite yer alacak. Başvurucuların ihtiyaçları doğrultusunda, çerçevesi birlikte kurulacak desteklerden yararlanacak kooperatif ve sosyal girişimlere, ayni ve nakdi destekler de sağlanabilecek.

Programa Uygunluk Kriterleri

 1. Sosyal girişim niteliğinde tüzel kişi olmak:
  • Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri
  • Kooperatifler
  • Sosyal etki yaratmayı amaçlayan şirketler (anonim, kolektif, limited, komandit)
 2. Sosyal girişim bünyesinde, geçici koruma ve/veya uluslararası koruma altındaki mülteciler ve yerel topluluk mensuplarını üye, ortak, çalışan ya da yararlanıcı olarak bir arada bulundurmak,
 3. Elde edilen kârın (pozitif gelir-gider farkının) üyelerine ya da ortaklarına dağıtılmadığını veya dağıtımın sınırlandığını kanıtlamak (ticaret şirketleri için),
 4. Ana sözleşmesinde/tüzüğünde/esas sözleşmesinde gelir getirici bir faaliyet tanımı bulundurmak  yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2023/04/230425-UNHCR2301_Basvuru_Rehberi.pdf

https://www.hayatadestek.org/duyurular/acik-cagri-kooperatif-ve-sosyal-girisimleri-destekliyoruz-052023/

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. 2023 yılı proje başvuruları 3 Şubat 2023 tarihi itibariyle başlamıştır.

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında her yıl Bakanlık bütçesinden derneklere proje karşılığında yardım yapılmaktadır.

2023 yılı için desteklenecek proje konuları, Bakanlığımızca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması,
 • Kamu-STK iş birliği ve STK’ların karar alma mekanizmalarına aktif katılımının sağlanması,
 • İnsan hakları ve demokrasi,
 • Şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi,
 • Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,
 • Göç ve uyum,
 • Gönüllülük,
 • Sosyal girişimcilik,
 • Afet bilinci,
 • Trafik bilinci,
 • Kadın hakları, aile değerlerinin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi,
 • Toplumsal dayanışmanın desteklenmesi,
 • Toplumsal kalkınmanın desteklenmesi,
 • İstihdamın arttırılması,
 • Engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,
 • Eğitim, kültür, sağlık ve spor,
 • Tarihi ve kültürel değerlerin korunması,
 • Hayvan hakları,
 • Çevre ve doğal yaşamın korunması.

Başvuru ve detaylı bilgi için: https://www.siviltoplum.gov.tr/kurumlar/siviltoplum.gov.tr/Projeler/Prodes/BasvuruRehberi_2023.pdf

GADRA acil ihtiyaçların karşılanması için engellilerin liderliğindeki kuruluşlara doğrudan insani yardım sağlamak adına Acil Durum Operasyon Merkezini etkinleştirdi.

Yardıma ihtiyaç duyan engelli kuruluşları Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla bilgilerini GADRA'ya iletebilirler. GADRA Acil Durum Operasyon Merkezi web sitesinde acil ihtiyaçların belirtilmesi için 'Afet Yardımı' seçeneği tıklanması gerekiyor. 

https://www.stgm.org.tr/gadra-turkiye-suriyedeki-engelli-orgutlerini-desteklemeye-basladi

Bu teklif çağrısının küresel amacı, dirençli, kapsayıcı ve demokratik toplumlar inşa etme konusunda sivil toplum örgütlerini güçlendirerek Türkiye'de insan hakları ve temel özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü geliştirmek ve korumaktır.

Bu teklif çağrısının özel hedefleri şunlardır:

Kısım 1: Hesap verebilirlik açığını kapatmak ve cezasızlıkla mücadele etmek için çalışan sivil toplum örgütlerini desteklemek.

Kısım 2: Temel özgürlükleri desteklemek ve sivil ve politik alanı güçlendirmek için çalışan sivil toplum örgütlerini desteklemek.

Öncelikler

Bu teklif çağrısının öncelikleri şunlardır:

Kısım 1:

 • Özellikle en ciddi insan hakları ihlalleri ve istismarları için hesap verebilirliği sağlamaya yönelik kapsamlı yaklaşımlar geliştirmek ve ulusal ve uluslararası mekanizmaları birbirine bağlayarak mağdurların çözüme ulaşmalarını desteklemek;
 • İnsan hakları ihlalleri ve istismarlarının cezasız kalmasıyla ve geçiş dönemi adaleti süreçleriyle mücadele girişimlerini desteklemek;
 • Mağdurlar için önleme, yasaklama, hesap verebilirlik ve tazmin yoluyla işkence ve diğer kötü muamele biçimlerini ortadan kaldırmaya çalışmak;
 • Haklara dayalı ve toplumsal cinsiyete duyarlı adaleti, adalete ve adli yardıma erişimi ve adil yargılanma hakkını teşvik etmek;
 • Hapishanelerde ve diğer mahrumiyet alanlarında insan haklarını izlemek ve uluslararası standartlara uygun olarak, tutukluluk koşullarının ve özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilere yönelik muamelenin iyileştirilmesini desteklemek.

Kısım 2:

 • Sivil ve demokratik alan için zorlukları veya fırsatları izlemek ve alanın daralmasını ve demokratik gerilemeyi önlemek ve bunlara karşı koyma çabalarını desteklemek;
 • Barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik ihlalleri önlemek ve bunlara karşı önlem almak;
 • Azınlıklara mensup kişilerin haklarını teşvik etmek ve desteklemek;
 • Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü üzerindeki orantısız kısıtlamaları teşvik etmek ve bunlara karşı uygun önlemleri almak;
 • Birden fazla ve kesişen ayrımcılık biçimlerine özel bir dikkat göstererek, her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek.

Ayrıntılı bilgi için lütfen ziyaret edin : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1676895170396&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35624&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=176663

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu’nu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçiriyoruz. Fon kapsamında, sahada aktif olarak faaliyet gösteren veya bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun vadeli projeleri desteklenecektir.

Fonun başvuru süreci iki aşamadan oluşacaktır. Bu aşamada sadece proje fikirlerini içeren “ön başvurular” kabul edilecektir. Ön başvurular incelendikten sonra fonun toplam bütçesi göz önüne alınarak desteklenme ihtimali bulunan projelerden detaylı başvuru formu istenecektir. 

Başvuru Sahibi Olabilen Kuruluşlar;

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar*,
 • Depremin tüm canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlere aktif olarak katkı sunmayı hedefleyen kuruluşlar,
 • Hibe desteğini hayata geçirmeye hazır olan, çalışma için gerekli izinleri temin edecek kurumsal kapasiteye ve konuyla ilgili kanıtlanabilir kurumsal tecrübeye sahip kuruluşlar.

Başvurularda aranan öncelikli konular nelerdir?

Depremden etkilenenlerin deprem bölgesinde ya da gittikleri/transfer edildikleri şehirlerde;

 • Yaşam koşullarını oluşturulan yeni hizmet ve olanaklarla destekleyen,
 • Başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimlerini geliştiren,
 • Güçlenmelerini sağlayan ve haklarını aramalarını kolaylaştıran,
 • Ekonomik açıdan güçlenmelerini sağlayan,
 • Yeniden inşa sürecinin izlemesini ve raporlamasını sağlayan,
 • Deprem bölgesinde kurulacak (yeni) yaşam alanlarının çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir şekilde tasarlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar önceliklendirilecektir.

Proje faaliyetlerine depremden etkilenenlerle doğrudan çalışan ekiplerin iyi olma halini gözeten çeşitli faaliyetler eklenebilir.

Projenin detaylı bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://siviltoplumdestek.org/yerel-guclenmeye-destek-fonu/

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanında 2023 yılında yayınladığı program proje başvurularına açılmıştır.. Sivil toplum örgütleri, kar amacı gütmeyen eğitim kurumları, yarı-devlet kurumları ve belediyeler bu programa başvuruda bulanabilir.

Proje başvuruları için son kabul tarihi 15 Ocak 2023, saat 18:00 (Türkiye saati)

Proje iki ayrı başlıktan oluşmaktadır. Bütçesi 25.000,00 - 100.000,00 USD arasında olmalıdır. Proje ile ilgili detaylı bilgiler ve proje çağrı metinleri aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://www.hollandavesen.nl/en-son-haberler/haberler/2021/10/13/matra-ve-insan-haklari-programlari

Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu yayınlandı 

Ayrıntılı bilgi linkte yer almaktadır: https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals

Avrupa Komisyonu 2023 yılı Erasmus+ Programı için teklif çağrısını ve program rehberini yayınlamıştır. 4.2 milyar Avro bütçeye sahip program ile aktif vatandaşlık, demokratik katılım, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında desteğini artırarak sürdürecektir.

2023 yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve Program rehberi için tıklayınız.

Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu’nun (UNDEF) 17. Turu, sivil toplumun sesini güçlendiren, insan haklarını destekleyen ve tüm kesimlerin demokratik süreçlere katılımını teşvik eden projeleri desteklemek amacıyla başvuruları almaya başladı.

Program kapsamında sunulacak projeler altı ana alandan bir veya daha fazlasının kapsamına girmesi bekleniyor.

 • Kadınların güçlendirilmesi
 • Hukukun üstünlüğü ve insan hakları
 • Gençlik katılımı
 • Hükümet ile sivil toplum etkileşiminin güçlendirilmesi
 • Medya ve bilgi edinme özgürlüğü
 • Seçim süreçleri (en erken 2024 için planlanan seçimlere odaklanarak)

Ayrıntılı bilgi için: https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals

Bu fon Amerikan Büyükelçiliği tarafından "Yurtdışı Mülteci Yardımı" kapsamında yayınlanmıştır. Kavram notu faaliyetleri öncelikle Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki yerinden edilmiş kişileri ve mültecileri desteklemelidir.

Önerilen program konsept notları, aşağıdaki program alanlarından biri veya daha fazlasıyla uyumlu olmalıdır:

 • İnsani Koruma ve Yardım
 • Geçici ve Kalıcı Çözümler

Bu talep, iki parçalı bir sürecin ilk adımıdır. PRM, hem uluslararası hem de ulusal/yerel STK'lardan gelen başvuruları memnuniyetle karşılar. Kuruluşlar konsorsiyum olarak da başvurabilir. 

Son Başvuru Sahibi: 06.01.2023

Ayrıntılı bilgi linkte yer almaktadır: https://www.state.gov/fy-2023-request-for-concept-notes-for-ngo-programs-benefiting-displaced-persons-and-refugees-in-iraq-jordan-lebanon-and-turkiye/

BM Güven Fonu kesişen ayrımcılık biçimlerine maruz kalan kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek için teklif çağrısını duyurdu. 

BM Güven Fonu "daha fazla kadın ve kız çocuğunun, özellikle en marjinal ve kesişen ayrımcılık biçimlerine maruz kalanların, her türlü şiddetten arınmış bir hayat yaşamak için insan haklarını kullanabilmelerini" sağlamayı amaçlıyor. Aşağıdaki konu başlıklarına yönelik projeler sunulabilecek;

 • Kadınların ve kız çocuklarının temel, uzman, güvenli ve yeterli çok sektörlü hizmetlere erişimini iyileştirmek
 • Davranışlar, uygulamalar ve tutumlardaki değişiklikler yoluyla KYŞ/G'nin önlenmesini iyileştirmek
 • KYŞ/G'yi önlemek ve sona erdirmek için mevzuatın, politikaların, ulusal eylem planlarının ve hesap verebilirlik sistemlerinin etkinliğini arttırmak

Son Başvuru Tarihi: 23 Kasım 2022 - 11 Ocak 2023 (23:59 EST) arasında açıktır. Tüm başvuruların Hibe Yönetim Sisteminde yapılması gerekmektedir . 

Ayrıntılı bilgi için: https://untf.unwomen.org/en/grant-giving/call-for-proposals/application-guidelines