A- A+

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönergesi kapsamında çalışmalar yürüten birim, bütçeyle verilen ödenek kapsamında belediyenin tamamını veya birden fazla birimi ilgilendiren mal ve hizmetlerin alımını gerçekleştirir. Tüm birimlerin 4734 sayılı Kanun kapsamında yaptığı mal ve hizmet alımlarının her türlü takibini yapıp raporlayarak ilgili makamlara sunar.

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 26/05/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 04/01/1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 27/05/2016 tarihli ve 29724(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak kurulması işlemlerini yürütür, yönetimi, işletilmesi ve denetlenmesi gibi işleri yapar.