A- A+

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir belediyesinin mülkiyetinde olan taşınmazların belediye başkanı adına sevk ve idaresini gerçekleştirirken bu taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış işlemlerini yürütür. Belediye taşınmazlarına ait envanterleri tutmak ve güncellemek, idarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerine esas formları düzenlemek ve mali hizmetler birimine göndermek bu birimin sorumluluk alanındadır.

Kentsel projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan arsa temini ve kamulaştırma ile ilgili ifraz hariç tüm iş ve işlemleri yürütür. Kamulaştırma, takas, devir, tahsis, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması ile ilgili yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmeleri hazırlar. Taşınmazlara irtifak, intifa, haciz, 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince konulan ipotek, şerh, beyanların işlenmesi ve kaldırılması işlemleri ile kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması, tapu tescilinde tapu harcı tahakkuk işlemlerini yürütür.

Belediye mülkiyetinde lojman olarak kullanılabilecekleri tespit eder, Kamu Konutları Yönetmeliği’ne göre hak sahiplerine tahsis, tahliye ve kira bedeline ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Gecekondu önleme bölgeleri ile uygulama yapılan alanlarda yer alan ipotek ve terkin işlemleriyle de bu birim ilgilenir.