A- A+

Kişisel Verilerin İşlenmesi Kamera Aydınlatma Beyanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi içerisinde yer alan güvenlik kameraları hakkında iş bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu tarafından hazırlanmıştır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, KVK kanunu ilkeleri doğrultusunda, “Kamera Aydınlatma Metni” içeriğinde her zaman değişiklik yapabilir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kişisel verileri hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yöntemlerle topladığını, elde edilen verileri nasıl işlediğini, veri güvenliğini hangi yöntemlerle sağladığını, başlıklar altında sunar.

1.Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

Kurumun kameralarla izlenmesi, ses ve görüntülerinin kaydedilmesi Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

2.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti yürütülmesinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Kurumumuz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

3.Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Kurumumuz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılma