A- A+

Zabıta Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir belediye sınırları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan şehirlerarası otobüs terminalleri ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verir ve denetler. 

Sorumluluğunda bulunan alanlarda gıdayla ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırıp denetler. Belediyeye bağlı iş yerlerine, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahalarında ruhsat verip denetleme yapmadan sorumludur. Patlayıcı, yanıcı madde üretim ve depolama yerlerine mevzuata uygun izin ve ruhsatları verip denetler. 

İçişleri Bakanlığı Koruyucu Özel Güvenlik Talimatı doğrultusunda başkanlığın, protokolün, belediye binalarının, tesislerin ve bunlara ait sahaların güvenlik önlemlerini alır. Güvenlik görevlilerinin kontrol, sevk ve idaresini sağlayarak gerekli koruma planlarını hazırlar. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışanların gerekli eğitimleri almalarını takip eder.

Birim Haberleri