A- A+

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptayan birim bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlar. Kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Master Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlar, onaylatır, uygular ve zaman içinde etkilerini de gözeterek planları değerlendirir. Daire başkanlığı bünyesinde yürütülen işlemlere ait mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işlerine ait şartnameleri, maliyet hesaplarını hazırlar.

Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri ve önlemler geliştirir; yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirler. Çevreyi korumak amacıyla kent merkezlerinde toplu taşımanın erişilebilirliği ve konfor düzeyini artıracak önlemlere öncelik veren projeler üretir. Merkez dışı bölgelerde toplu taşıma ile bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları yapar. Tespit edilen yerlere sinyalizasyon sistemleri kurar, ihtiyaç duyulan yollarda trafik yatay ve düşey işaretlemelerini yapar.

Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlar. Daire başkanlığının sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili ücret, tarife önerilerini ilgili daire başkanlığına gönderir ve meclis tarafından kabul edilen belediye gelirleri tarifelerini uygular. Bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını, tüm belgelerin dosyalanmasını, saklanmasını, gizliliğinin korunmasını, arşivlenmesini sağlar. Plan ve projelerin tüm aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışır.

Birim Duyuruları

Birim Haberleri