A- A+

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan kaynakları yönetim sistemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlayan birim; memur, işçi ve sözleşmeli personelin mali özlük haklarına ilişkin her türlü haciz, nafaka, temlik, disiplin takip işlemlerini yürütür. Şirket işçilerinin, belediye birimlerinde hizmet alımı kapsamında çalıştırılmasıyla ilgili tüm işlemlerle ilgilenir. Personele ilişkin; performans, tanıma, takdir, ödüllendirme, öneri sistemi ve personel bilgi bankası ile ilgili düzenlemeler hazırlar ve çalışanlarla ilgili sosyal faaliyetler düzenler. 

Belediyenin memur ve işçi kadroları ile teşkilat şemasını, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun hazırlayıp uygulama için belediye meclisine sunar. Belediyeyle Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili taraf olan sendikayla, sözleşmenin başlangıcından bağıtlanmasına kadar olan süreci takip ederek imzalanması halinde işlerini yürütür.

10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 60. maddesine ve harcama yetkilileri genel tebliğine göre bütçe veya yetki devri verilmesi durumunda, birimlerden alınan puantaj, bilgi ve belgeler esas alınarak memur, işçi ve sözleşmeli personelin mali özlük haklarına ilişkin tahakkuklarını hazırlayarak mali hizmetler dairesi başkanlığına gönderir. Hizmet içi eğitim ihtiyacının tespit, plan ve organizasyonunu yapan birim, eğitimlerin verilmesinden sorumludur. Belediyede mevzuat dâhilinde staj yapacak olan öğrencilerin staj işlemlerini de yürütür.

Birim Haberleri