A- A+

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mersin İli Anamur İlçesi Servis ( S Serisinden) Plaka Kiralama İhalesi

25 Nisan 2023 10:11

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ
SERVİS ( S SERİSİNDEN) PLAKA KİRALAMA İHALESİ
 
               16/12/2022 tarih ve 681 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden, Mersin ili Anamur İlçesi için 114 adet S (Servis) serisinden plakanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c (45.) Maddesi gereğince ‘Açık Teklif Usulü’ ve on (10) yıl süre ile ihale edilmesine ait idari şartnamedir.
İşin Yapılacağı yer: Mersin İlinde Büyükşehir Belediye 6360 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belirlenen sınırlar içerisinde Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun şekilde Mersin ili Anamur ilçesi için yapılacaktır.

MADDE 1-İhaleler 08/05/2023 ve 10/05/2023 tarihlerinde aşağıda belirtilen saatlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu ve idare huzurunda yapılacaktır.

  1. İstekliler tekliflerini 1 adet S (Servis) serisinden plaka için (1) bir yıllık KDV hariç kira bedeli olarak teklif verecektir.
  2. İşin yapılacağı yer Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine istinaden edinilecek güzergah izin belgelerine uygun şekilde taşıma hizmetleri yerine getirilecektir ve S serisinden plaka takma hakkı sözleşme imzalanmasıyla birlikte başlar ve 10 yıllık sözleşmenin sonunda hiçbir ihtara gerek kalmaksızın plaka iptal olur. Sonrasında yeni bir ihale ile kazanım olmadıkça edinilen S serisinden plaka ile servis hizmeti yapılamaz.

MADDE 2-Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı: İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğünde görülebilir. 500,00 TL (Beş yüz Türk Lirası) bedeli Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı veya Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırarak 09:00 ve 15:00 saatleri arasında Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ruhsatlandırma ve Denetim Şube Müdürlüğünden satın alınabilir. Şartname bedeli yatırılırken hangi plaka için ihaleye girileceği şartname makbuzu üzerinde belirtilmesi gerekmektedir.

MADDE 3 - İhaleye girebilme şartları, istenen belgeler:
3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için şartlar:
3.1.1. Gerçek/Tüzel Kişilerin, plaka edinme sınırı yoktur ancak her plaka için ayrı ayrı teklif verilip, her plaka için ayrı ayrı evrak dosyası düzenlenecektir.
3.1.2. İhaleye Mersin ilinin Anamur ilçesinde en az bir (1) yıllık ikamet sağlayan gerçek kişiler ve en az bir (1) yıl faaliyet gösteren tüzel kişiler girebilir
3.1.3. İstenen belgelerin başvuru dilekçesi ile sırasına göre dosya içerisinde eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi gerekmektedir.
3.2. İstenen belgeler:

 1. Gerçek Kişiler İçin          

                 a) İhale tarihi dahil odaya kayıtlı olmak şartı ile son bir (1) ay içerisinde düzenlenmiş olan; yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirten güncel “Oda Kayıt Belgesi’nin aslı,
                 b) İhale tarihi dahil yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu belirten, son (6) ay içerisinde düzenlenmiş “Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesinin” aslı,
                 c) İhale tarihinden önce kesintisiz olarak Anamur ilçe sınırları içerisinde bir (1 yıl) ikamet ettiğini belirtir, “Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” belge aslı veya e-devlet çıktısı,
                 d) Nüfus Kayıt Örneği,
                  e) Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Madde-17-A) Gerçek Kişilerden(Şahıslardan) İstenecek Belgeler başlıklı maddesine uygun “Adli Sicil Kayıt Belgesi” son bir ay aslı veya barkodlu E-Devlet çıktısı.
                  f) Sürücü Belgesi fotokopisi (Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun olarak D sınıfı için 3 yıl, D1 için 5 yıl şartını sağlayacak),
                  g) NOTER ONAYLI "Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğu, sürekli icra ettiği ve aksi ispat edildiğinde ticari plakanın iptal edilmesine kabul beyan ve taahhüt ettiği ifadeli yazı",
                  h) “Vergi Levhası” fotokopisi,
                  i) İsteklinin Noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
                  j) İdari Şartname ile verilen “Adres Beyan Formu”nun doldurulmuş olması,       
                  k) Vekalet olması halinde; başvuru belgelerine ek olarak vekaletname, vekalet alanın “Adli Sicil Kayıt Belgesi” son bir ay aslı veya barkodlu E-Devlet çıktısı, imza beyannamesi ve adres beyan formu sunması gerekmektedir.
           B) Tüzel Kişiler İçin:
                  a) İhaleye girecek olan şirket, ihale tarihi dâhil odaya kayıtlı olmak şartıyla son bir (1) ay içerisinde düzenlenmiş, yolcu taşımacılığı faaliyetini belirten “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” aslı,
                  b) İhaleye girecek olan şirketin, son (6) ay içerisinde düzenlenmiş “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı,
                  c) İhaleye girecek şirketin kuruluş adresinin Anamur İlçe sınırları içerisinde bulunduğunu ve yolcu taşımacılığı işi ile faaliyet gösterdiğini belgelendiren “Şirket Ana Sözleşmesi” veya “Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi”.
                  d) İhaleye girecek olan şirketin kuruluş tarihi ihale tarihinden önce, kesintisiz olarak Anamur ilçe sınırları içerisinde bir (1) yıl faaliyet göstermesi gerekmektedir.
                  e) İhaleye şirket adına girecek olanın “Nüfus Kayıt Örneği”,
                  f) İhaleye şirket adına girecek olan kişinin Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Madde-17-B) Tüzel Kişilerden(Şirketlerden)İstenecek Belgeler başlıklı maddesine uygun “Adli Sicil Kayıt Belgesi” son bir ay aslı veya barkodlu E-Devlet çıktısı.
                 g) Şirketin “Vergi Levhası” fotokopisi,
                 h) Noter tasdikli imza sürküsü aslı veya noter tasdikli sureti,
                  i) İdari Şartname ile verilen “Adres Beyan Formu”nun doldurulmuş olması,
                  j) Vekalet olması halinde; başvuru belgelerine ek olarak vekaletname, vekalet alanın “Adli Sicil Kayıt Belgesi” son bir ay aslı veya barkodlu E-Devlet çıktısı, Noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti ve adres beyan formu sunması gerekmektedir.

 1. Ortak belgeler:
 1. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacak Borcu Yoktur yazısı,
 2. Sözleşme tasarısı ve idare şartnamenin istekli tarafından imzalanarak teklif zarfında sunulacaktır.
 3. İhale girecek şahsın/tüzel kişinin hangi plakaya girecekse şartname alındı makbuzu ve geçişi teminat bedeli belgesi.


3.3. İhaleye katılacak olanlar; ihale belgelerini ihale günü ve saatinde ihale komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
3.4. Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

MADDE 4-İhalenin Şekli, Yeri
4.1 İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c (45.) maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir.
4.2 İhale Yeri: Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası (Taş Bina) Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.   
Açık Adres : Çankaya Mahallesi, Atatürk Cd. No:19, 33070 Akdeniz/Mersin

MADDE 5 - Geçici teminat
5.1. İstekliler muhammen bedelin % 3'ü tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. İstekli ihaleye hangi plaka için girdiğini geçici teminat üzerinde belirtmek zorundadır. Birden fazla plaka için giriyorsa her biri için ayrı ayrı geçici teminatlarında plakaların her birini belirtmeleri gerekmektedir.
5.2. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 08/07/2023 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
5.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.4. Teminat mektupları dışındaki teminatların Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü / MERSİN yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

MADDE 6-İhalenin Yapılmasında İdarenin Yetkisi
6.1 İhale Komisyonu söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
6.2 İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün başvurular reddedilmiş sayılır ve isteklilere iade edilir.
6.3 İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
6.4 Yapılacak ihaleye katılacak şirketler rekabeti engelleyici bir durumların olmaması gerekmektedir. İhale sonucu ihaleyi alan şirket rekabeti engelleyici durumların varlığı ve tespiti halinde idare tek taraflı olarak ihaleyi fesh etme yetkisine sahiptir.

MADDE 7- İhalenin onayı:
7.1 İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
7.2 İhale kararının onaylanması halinde tebligat evrakına ait mektubun posta ile tebliğ edildiği gün ya da tebligat evrakının istekliye imzası alınmak suretiyle tebliğ edildiği gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
İstekli, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bu şartnamede belirtilen kira bedeli, basın ilan bedeli, damga vergisi gibi ihale masraflarını peşin ödeyecektir. Peşinat ve ihale masraflarının 15 gün içinde ödenmemesi durumunda 2886 Sayılı Kanunun 57. maddesi gereğince geçici teminat hiçbir ihtar ve hükme hacet kalmaksızın Belediyemiz bütçesine irat kaydedilecektir.
MADDE 8 - Uyuşmazlık halinde Mersin Mahkemeleri ve Mersin İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 9 - Belediyemiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olup, İhale Komisyonu ve idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 10 - İhaleye katılan istekli şartnameyi okumuş ve kabullenmiş sayılır.
MADDE 11 - İhaleye katılmak isteyenler her plaka için şartname ve sözleşme tasarısı almak zorundadır.

Dosyalar
 1. MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ SERVİS ( S SERİSİNDEN) PLAKA KİRALAMA İHALESİ
  İNDİR

Son Eklenen İhaleler

Ekmek Satış İhalesi
18 Ağustos 2023 10:04