Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündemi 26 ARALIK 2019

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 26/12/2019 PERŞEMBE GÜNÜ

                                   SAAT 14:00’DE KONGRE MERKEZİ’NDE YAPILACAK OLAN 2019 YILI                                   

 2. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

                                

01-  Açılış ve yoklama,

 

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

 

Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

 

 

03- Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Denizkızı Turizm A.Ş.’nin Sermaye Artırımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile MBB’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken  havale edilen konunun görüşülmesi;

 

04- İlimiz, Gülnar İlçesi, Köseçobanlı Mahallesi 101 ada, 5117 parselde bulunan taşınmazın 7-8-9 numaralı bölmeler MESKİ Genel Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi;

 

05- İlimiz, Mut İlçesi, Hisar Mahallesi, 183 ada, 1 parselde kayıtlı 2.791,59 m²’lik yüzölçümüne sahip, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz içerisinde yer alan içme suyu deposunun Genel Müdürlükleri hizmet ve sorumluluğunda olması sebebi ile kamu yararı göz önüne alınarak ilgili taşınmazın 336,90 m²’lik kısmının da 25 (yirmibeş) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi;

 

06-Büyükşehir Belediyemize ait 11052 ada, 4 parsel ve 1460 parsellerin tamamını, 4015 parseldeki 613567/1021200 (12.329,16 m²)’ lik hissemizi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddelerine göre 25 yılı geçmemek üzere Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Projesi kapsamında kullanılmak üzere Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken  havale edilen konunun görüşülmesi;

 

07-  2009 Yılından günümüze kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine  tahakkuk ettirilen, tahsil edilen veya mahsuplaşılan evsel katı atık taşıma ve bertaraf bedellerinin faiz ve tüm diğer kalemleri ile birlikte ilçe belediyelerine geri iade edilmesi, ödenmiş ya da mahsuplaşılmış olanların başka kalemlere mahsup edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde yayımlanan “Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği” kapsamında ilçe belediyelerince evsel katı atıkların yönetimi hizmetlerine göre hazırlanan 2020 yılı İlçe Belediyeleri Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09-  Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Katı Atık Yönetim Planının yapılması, yaptırılması; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların yeniden değerlendirilmesi (geri kazanımı), depolanması, bertaraf edilmesiyle beraber bu çalışmalar için gerekli tesislerin kurulması, kurdurulması, işletilmesi, işlettirilmesi ve yönetimsel hizmetlerine ilişkin Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

 

10- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 gün ve 563 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 843 ada 5-6 parseller, 10369 ada 2-3-4-5-6 parseller, 10370 ada 1-2-3-4 parseller, 10371 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde 1 (bir) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

11- Mersin Valiliği İl Jandarma Komutanlığının 12/12/2019 tarih ve 5790929 sayılı loj. yazısında Silifke-Susanoğlu/Atakent J.Krk.K.lığı hizmet binası yapılmasından dolayı 18/06/2018 tarih ve 465 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Mersin İl Jandarma Komutanlığı Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı adına tahsis edilen taşınmazın tahsis hakkının iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

12- Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Fıkrasında “Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın (Değişik ibare:RG-31/12/2012-28514 4.mükerrer)(1) Ocak ayında belediye meclisince belirlenir.” hükmü doğrultusunda yapılacak olan işleme esas olmak üzere hal komplekslerimizde faaliyet gösteren meslek mensuplarının teminat miktarının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

     Dilek ve temenniler.

 

 

 

                                                                                                                      Vahap SEÇER

                                                                                                          Büyükşehir Belediye Başkanı