Gündem 8 TEMMUZ 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08 Temmuz 2019 Pazartesi Günü Saat 11:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Temmuz Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

 

                                                                                                                                                                                Vahap SEÇER

                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 11:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.03.2019 tarihli ve 24 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 916 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Çamlıyayla Belediye Başkanlığı’nın talebine istinaden; 13-14 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 5. Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası ve 23-24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Çamlıyayla Motor (Motofest) Festivalleri giderlerinin karşılanması için Belediyemizden maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03- 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan, Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın gelirlerinden olan “Hayvan Kesim Ücretinin Kurban Bayramında Ücretsiz Olması” ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- Erdemli Belediye Başkanlığı’nın talebine istinaden; ilçelerinde geleneksel olarak 34.sü gerçekleştirilecek “30 Ağustos Zafer Bayramı ve Güreş Etkinlikleri Kutlama” giderlerini karşılamak üzere Belediyemizden maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- Tarsus Belediye Başkanlığı’nın talebine istinaden; 2-3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde ilçeleri, Gülek Mahallesi Karboğazı Mevkii’nde gerçekleştirilecek “Doğa Festivali” giderlerini karşılamak üzere Belediyemizden maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- İdaremiz aleyhine davacı Emin GÜL tarafından Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/689E. sayılı dosyası ile açılan; Mersin İli, Mezitli İlçesi, tapuda Bozön Mahallesi, 2734 ve 2755 sayılı parselleri de kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 25/04/2019 tarih 2018/689E. ve 2019/401K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin anılan taşınmazlara ilişkin kısmı yönünden iptaline karar verilmiş olup; 2577 sayılı yasanın 28. Maddesi gereğince işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07- Mersin İli, Davultepe Mahallesi 374 ada 7 ve 8 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

08- Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 09.05.2019 tarih ve 98030819-31806.(81720)-19/275 sayılı yazısı ile iletilen talebe istinaden; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 1027 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

09- Mersin İli Silifke İlçesi Çadırlı Mahallesi sınırları içerisinde 1698 nolu parselde 50 Kapasiteli Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu’na ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10- Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün E.25070 sayılı yazısı doğrultusunda Yenişehir İlçesi tapuda Menteş Mahallesi 2374 ada 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin ortak proje kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2019 tarih ve 249 sayılı kararı 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre 27.05.2019- 27.06.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmış olup; bir aylık askı süresi içerisinde ilgili karara yapılan iki (2) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12- İdaremiz aleyhine davacı Mehmet GÜL tarafından Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1076E. sayılı dosyası ile açılan; Mersin İli, Mezitli İlçesi, tapuda Bozön Mahallesi, 2757 sayılı parseli de kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 25/04/2019 tarih 2018/1076E. ve 2019/397K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin anılan taşınmaza ilişkin kısmı yönünden iptaline karar verilmiş olup; 2577 sayılı yasanın 28. Maddesi gereğince işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13- Tarsus Belediye Meclisi'nin 03.05.2019 tarih ve 2019/5-1(41) sayılı kararı ile Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 868 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

14- Mülkiyeti Musa TANRIVERDİ adına kayıtlı, İlimiz, Çamlıyayla İlçesi, Bağçatağı Mahallesi, Hüseyinalanı Mevkiinde, 102 ada 6 parsel numaralı, 1180,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (g) fıkrası uyarınca mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere şartlı bağış alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 11:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

01- Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.03.2019 tarihli ve 2019/3-1(15) sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Tarsus İlçesi, muhtelif mahallelerde yer alan trafo alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Mut Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarihli ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Mut İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 3 adet Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Anamur Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarihli ve 1 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Anamur İlçesi sınırları dahilinde 5 farklı yerde trafo alanı planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- S.S. Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Mezitli Sanayi Sitesi Yöneticiliği, Mezitli Esnaf Odası ve S.S. Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından ortak imza altına alınan yazı ile yürürlükte bulunan “Mersin Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında” Mezitli İlçe sınırları içerisinde “Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı” olarak belirlenen bölgenin “Kentsel Servis Alanı”na dönüştürülmesine yönelik değişiklik teklifi sunulduğu, söz konusu talebin öncelikle “Mersin Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında” ve bununla birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.08.2017 tarihli ve 825 sayılı kararı ile onaylanan “Mersin İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, plan değişikliği önerisine bağlı olarak, planlama bölgesi içerisinde yapılması gerektiği düşünülen diğer düzenleme konularına ilişkin Belediye görüş ve önerilerini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi, 110 ada, 384 No.lu parsel ile Hacıishaklı Mahallesi, 3208 No.lu parsele ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi.