Gündem 8 AĞUSTOS 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8 Ağustos 2022 Pazartesi Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Ağustos Ayı

Olağan Toplantısı I. Birleşim Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem dışı konuşmalar

 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

 

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

           

                                                                                                             Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 07.07.2022 tarihli ve 119 sayılı kararı doğrultusunda; mülga Yenitaşkent Belediye Meclisi'nde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan notu değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Askı ilan süresi içerisinde Anamur İlçesi 1. Etap 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2022 tarihli ve 288 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Silifke Belediye Meclisi’nin 05.05.2022 tarihli ve 2022/42 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi sınırları içerisinde 3 (üç) adet Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Silifke Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarihli ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2022 tarih ve 112 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde gelen 3 adet itirazın değerlendirilmesine ilişkin Silifke Belediye Meclisi’nin 01.07.2022 tarihli ve 2022/66 sayılı kararı    ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarihli ve 2022/52 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi sınırları içerisinde 5 (beş) adet Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Toroslar Belediye Meclisi'nin 09.05.2022 tarihli ve 29 sayılı kararı doğrultusunda; "Toroslar 5. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07- Askı ilan süresi içerisinde Toroslar 9. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarihli ve 204 sayılı kararı)  gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- Mersin Halciler Derneği ile Gıda Toptancıları esnaflarının talebi doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Hal Mahallesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksinin (Merkez Hal) komisyoncular ve toptancılar kısmında bulunan Hal İçi Küme Evler Sokağın aksının kısaltılarak isimlendirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.07.2022 tarihli ve 166 sayılı kararı doğrultusunda; Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 9792 ada 4 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

10- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.07.2022 tarihli ve 161 sayılı kararı doğrultusunda; Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 2371 ada 7 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

11- Tapuda Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi 506 ada 34 parsel numaralı taşınmazın Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından “İdari Bina ve Hizmet Birimi” olarak kullanılması amacıyla hazırlanan ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2022 tarih ve 312 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı ilan süresi içerisinde gelen 1 adet itiraz ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

12- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.04.2022 tarihli ve 54 sayılı kararı doğrultusunda; Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, 174 ada, 2 nolu parselde kat artışı yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

13- Mersin İli, Toroslar İlçesi Kuzey Kent Girişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında, Akbelen Bulvarı'nın batısında imar sınırı dışına çıkarılan alanın jeolojik ve jeoteknik etüdü ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

14- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere; Türkiye'de yerleşik Devlet Üniversitelerinin bölümlerini kazananlar

ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik Vakıf Üniversitelerinin bölümlerini Tam Burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve anne veya babası Mersin'de ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek üniversiteyi kazandıkları ilk yıl için karşılıksız olarak, hazırlık sınıfları hariç olmak üzere 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 1.000 (bin) TL, 4 yıllık bölüm kazananlara 3.000 (üçbin) TL, 5 yıllık bölüm kazananlara 3.750 ( üçbinyediyüzelli) TL ve 6 yıllık bölüm kazananlara ise 4.500 (dörtbinbeşyüz) TL Öğrenim Yardımında bulunulması, ödemelerin Belediyemiz imkanları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

15-  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/07/2022 tarihli ve 380 sayılı kararı ile kabul edilen; Çekya ülkesinin Güney Moravya Bölgesi Brno şehrinde 03-06 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Çocuk Olimpiyatlarına katılacak Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Yurdunda eğitim gören 7 sporcumuza refakat etmek üzere görevlendirilen Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü’nde görevli Mütercim Melisa Esra BÜYÜKKINACI'nın yerine aynı Müdürlükte görev yapan Tuba ÖZEN’in söz konusu etkinlik için yurt dışına görevlendirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

16- Bozyazı Belediye Meclisi’nin 01/08/2022 tarihli ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen Bozyazı Belediyesi 2022 Yılı Ek Ödeneği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

17- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

18- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı" başlıklı 34. Maddesinde düzenleme yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

19- ''Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Revizyonu Yaptırılması İşi''nin Ana Planın revizyon çalışmasında genel çerçevesi onaylanan raylı sistem hatlarının koridor bazlı ulaşım etütleri ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

20- Belediyemiz ile ZİÇEV Mersin şubesi arasında yapılması planlanan İş Birliği Protokolü ile özel gereksinimli bireylerin; öz güvenlerinin arttırılması, sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalarla toplumsal hayata katılmaları amaçlanmış olup, söz konusu ulaşım hizmetinin verilebilmesi için planlanan İş Birliği Protokolünü imzalamak üzere, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Vahap SEÇER’e yetki verilmesi veya yetkilendireceği kişi tarafından imzalanması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

21- Başkanlık Makamı tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen; Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılmaya ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/07/2022 tarihli ve 388 sayılı kararının yeniden görüşülmesi,

 

22- Başkanlık Makamı tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen; Erdemli Alata Hal Tesisinde 52 bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden satışı ve satış için Mersin Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/07/2022 tarihli ve 389 sayılı kararının yeniden görüşülmesi,

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Yenişehir İlçesi tapuda Bahçe Mahallesi 2352 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine plan notu ilave edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02-  Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.03.2022 tarihli ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 938 ada 10 no.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 954 ada 3 Parsel ve Yakın Çevresine İlişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2020 tarih ve 333 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Danıştay 6. Dairesinin 20.10.2021 tarih ve 2021/1812 E. ve 2021/11606 K. sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi 224 ada 3 Parsel ve Yakın Çevresine İlişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2020 tarih ve 332 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Danıştay 6. Dairesinin 20.10.2021 tarih ve 2021/1968 E. ve 2021/11600 K. sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Silifke Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarihli ve 2022/1 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi Hacıishaklı Mahallesi 3157 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi 6830 parselin Silifke 1. Etap (Silifke Merkez- Taşucu Planlama Bölgesi) 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planında kısmen “Orman Alanı” işaretlenmesine ilişkin karara Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 16.05.2022 tarih ve 2021/1115 E. sayılı “Yürütmeyi Durdurma” kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi 6846 ve 6849 parsellerin Silifke 1. Etap (Silifke Merkez-Taşucu Planlama Bölgesi) 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planında kısmen “Orman Alanı” işaretlenmesine ilişkin karara Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 16.05.2022 tarih ve 2021/1127E. sayılı “Yürütmeyi Durdurma” kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Tarsus İlçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 343 ada 11 parselin “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasına ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 18.05.2022 tarih ve 2021/239E. 2022/482K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09- Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.06.2022 tarih ve 55 sayılı kararı doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Arıklı Mahallesi, 411 ve 412 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

10- Tarsus İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2127 ada 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

11- Tarsus İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 165 ada 3, 15 ve 16 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

12- Tarsus İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 4862 ada 1 parsel ve Gaziler Mahallesi 4053 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

13- Toroslar İlçesi, Horozlu Mahallesi, 133 ada 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

14- Mezitli Belediye Meclisi'nin 04.01.2022 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen Mezitli İlçesi Kuyuluk Mahallesi 484 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarih ve 149 sayılı kararı ile onaylanmış olup; askı süresi içerisinde söz konusu karara gelen 1 (bir) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

15- Akdeniz İlçesi, Kent Merkezi, Yenileme Alanı 1.Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

16- Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde Çamlıbel Spor Alanı (Su Sporları Merkezi) ve Barınak Amaçlı 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı teklifine ilişkin Kurum Görüşü oluşturulması ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Amatör Spora Destek Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

17- Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının havacılık hizmetleri kapsamında faaliyet gösterirken; helikopter satışı ve havacılık faaliyetlerinin sonlandırılmasını müteakip, işletmesine ihtiyaç kalmayan MBB eski Heliport Tesisinde bulunan taşınır mal ve malzemelerin, MESKİ Genel Müdürlüğü Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bedelsiz devredilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER'e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,