Gündem 19 NİSAN 2019

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 19 NİSAN 2019 CUMA GÜNÜ SAAT 10:00’DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN

   İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ

  • Açılış ve yoklama,                          
  • Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

01- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

02- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Mayıs ayı itibari ile toplantı tarihlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personel ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenmesine ve Büyükşehir Belediye Başkanına 01.04.2019-31.12.2019 tarihlerini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini Mersin Büyükşehir Belediyesi adına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04-  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 90. Maddesi uyarınca oluşturulacak satış komisyonlarında (İstiklal Vergi Dairesi, Uray Vergi Dairesi ve Liman Vergi Dairesi) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere işari oylama ile 1’er asıl, 1’er yedek üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’nde görev yapmak üzere; Birliğin doğal üyeleri dışında kalan 13 (on üç) asıl ve 7 (yedi) yedek meclis üyesinin gizli oy ile seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- Akdeniz Katı Atık Birliği Meclisi’nde görev yapmak üzere 1 (bir) asıl ve 1 (bir) yedek meclis üyesinin gizli oy ile seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07- Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) Meclisi’nde görev yapmak üzere; 4 (dört) asıl ve 2 (iki) yedek meclis üyesinin gizli oy ile seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

08- Türk Dünyası Belediyeler Birliği Meclisi’nde görev yapmak üzere 3 (üç)  asıl üye ile 2 (iki) yedek meclis üyesinin gizli oy ile seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

09- Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nde görev yapmak üzere 3 (üç)  asıl üye ile 2 (iki) yedek meclis üyesinin gizli oy ile seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10- Çukurova Belediyeler Birliği Meclisi’nde görev yapmak üzere 13 (onüç) asıl ve 7 (yedi) yedek meclis üyesinin gizli oy ile seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11- Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi’nde görev yapmak üzere 3 (üç) asıl meclis üyesinin gizli oy ile seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12- Avrupa Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nde görev yapmak üzere 3 (üç) asıl ve 2 (iki) yedek meclis üyesinin gizli oy ile seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13- Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerini içeren Denetim Komisyonu raporunun Meclisin bilgisine sunulması.

- Dilek ve Temenniler.

                                              

                                                                                                                                                                                                                                 Vahap SEÇER

                 Büyükşehir Belediye Başkanı