Gündem 18 Ocak 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 Ocak 2019 Cuma Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Ocak Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                          

                                                                                                       Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 OCAK 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

01- Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 1801 No.lu parsel içerisinde yer alan belediye hizmet binası ikinci katında  (zabıta noktası hariç) geri kalan üç odanın civar mahallelere daha iyi hizmet verebilmek için MESKİ Genel Müdürlüğü adına 10 yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

02- Gülnar İlçesi, Cumhuriyet Mah. 124 ada, 77 No.lu parselde kayıtlı mülga Büyükeceli Belediye Hizmet Binası içerisinde yer alan 131-B ve 131-F No.lu odaların 10 yıl süre ile MESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

03- 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete ve yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadrolarda belirlendiği şekilde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

04- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün Sözleşmeli Personel İstihdamı konusunda 31/10/2005 tarihli ve 11493 sayılı yazısı ile 16/01/2001 tarihli ve 2007/10 sayılı Genelgesi doğrultusunda “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel” statüsünde personel çalıştırılabilmesi, ekte sunulan 2019 yılı için geçerli olan çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel sayısı, unvanı, net ücret tavanı tablosunun görüşülmesi ve 5393 sayılı Kanun’un 49. maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak halen görev yapmakta olan personellerin ve 2019 yılında ilk defa istihdam edilmesi düşünülen sözleşmeli personelin Hizmet Sözleşmesi yapılabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

05- 12.11.1018 tarihli ve 797 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 2019 yılında uygulanacak olan Belediyemiz 2019 Mali Yılı Vergi ve Harç Tarifesinde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Cenaze Hizmetleri ve Mezarlıklar Müdürlüğü olarak değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

06- İlimiz, Bozyazı İlçesi, Merkez Mah. yer alan Pazar Yeri ve Katlı Otopark içerisinde bulunan 07 No.lu, 33 ve 34 No.lu dükkanların Bozyazı Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Bozyazı Belediyesi adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

07- 5620 Sayılı Kanun’un 3. maddesi ve 22.07.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin (Değişik R.G. 12/11/2008-26754) hükümleri uyarınca halen görevlerine devam etmekte olan 7 geçici işçi personel vize cetvelinin onaylanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

08- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Akdeniz İlçesi, Çankaya Mah. Ulu Çarşı içinde bulunan 17 No.lu dükkanın, Mersin Valiliği’nin talebi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının tanıtım ve sergilenmesi amacıyla “Kitap Kafe” olarak kullanılmak üzere İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

09- Mut Belediye Başkanlığı’nın 22/11/2018 tarihli ve 11229 sayılı yazısı ile; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Mut İlçesi, Palantepe Mah. 107 ada, 2 No.lu parselde 863,21 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan Acil Sağlık İstasyonu binasının “112 Servisi” tarafından kullanılmak üzere taşınmazın Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

10- Silifke İlçesi, Arkum Mah. 808 No.lu parselde bulunan Altınkum Cami lojmanı olarak kullanılan taşınmazın Silifke Müftülüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 yıl süre ile Silifke İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müşterek raporunun görüşülmesi,

 

11- Toroslar İlçesi, Osmaniye Mah. 13206 ada, 3 No.lu parselde 3.400,00 m² yüzölçümlü cami vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan Hz. Hamza Cami, kuran kursu ve cami lojmanının cami ve kuran kursu için 20 yıl, cami lojmanı için 5 yıl süre ile Toroslar Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

12- Toroslar İlçesi, Osmaniye Mah. 6816 ada, 9 parsel No.lu 207,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile Yalınayak Mah. 1265 parsel numaralı 1353,00 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazların üzerine haciz uygulaması yapılmasının engellenmesi yönünde kamuya tahsis şerhi konulduğu düşünülen taşınmazlar üzerindeki kamuya tahsis şerhinin kaldırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

13- Eğitimin niteliğini arttırmak, eğitimin hizmetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak amacıyla bahse konu eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili üniversiteler ile protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi adına imza yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

14- Anamur Belediye Meclisi’nin 02.10.2018 tarihli ve 79 sayılı kararı ile; Anamur İlçesi, Saray Mahallesi sınırları içerisinde Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

15- Tapunun, Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 11077 ada, 1 No.lu parsel ve Kocavilayet Mahallesi, 5592 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin ortak proje kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

16- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarihli ve 100 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19 K-I pafta, 254 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

17- Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde bulunan H. Okan Merzeci ile 20. Cadde kesişimine (Forum Üst Kavşağı) ilişkin katlı kavşak projesinin imar planlarına işaretlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

18- Mersin İli, Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde muhtelif yerlere 7 adet Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı için, Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarihli ve 106 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

19- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas (Şakir Gülmen Mahallesi) Mahallesi sınırları içerisinde bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda Mezarlık Alanı yapılmasına ilişkin kamu ve kuruluşlardan görüşlerin alınması ve imar planı hazırlanması ile ilgili iş ve işlemlerin başlatılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

20- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 07.12.2018 tarihli ve 117 sayılı kararı ile Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 691 ada, 227 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

21- Çağ Üniversitesi’nin talebi doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Arıklı Mahallesi, 411 ve 412 parsellerin “Üniversite Gelişim Alanı” yapılması amacıyla 5403 Sayılı Kanun kapsamında tarım dışı kullanım kararı alınan parsellere ilişkin kanun gereğince İçişleri Bakanlığı’ndan “kamu yararı kararı” alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

22- Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi, 5933 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

23- Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü’nün 20.12.2018 tarih ve 3744470 sayılı yazısı ile; Davultepe Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı’nın 2009/10 sayılı Genelge kapsamında tescili yapılan alanlardan olmadığı, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nda Mezitli İlçesi Davultepe Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı için 2009/10 sayılı Genelge hükümlerinin dikkate alınmaması gerektiği belirtilerek, İmar Planının Genel Hükümleri içerisinde yer alan 2009/10 sayılı Genelge kapsamında olan kısıtlayıcı faktörlerin kaldırılması ve Gümüşkum (100. Yıl) Tabiat Parkı olarak imar planına işlenerek, onama sınırları dışında tutulması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

24- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, 132 ada, 19 parsel, 133 ada, 5 ve 6 parseller ile 121 adaya ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

25- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi, 160 Ada 1 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

26- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, Çarkcılı Mevki 94 Ada 1 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

27- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, 336 Ada 13 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

28- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Mahallesi, 642 Ada 7 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

29- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Limonlu Mahallesi, 122 Ada 4-5-6 Parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

30- Mezitli Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarih ve 170 sayılı kararı ile Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 405 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

31- Mezitli Belediye Meclisi’nin 07.12.2018 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylan Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1026 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

32- Mersin İli, Mut İlçesi, Deveci Mahallesi, 408 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

33- Mersin İli, Mut İlçesi, Meydan Mahallesi, 796 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

34- Silifke Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 149 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Silifke Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

35- Mersin Büyükşehir Belediyesi 11.01.2016 tarih ve 36 sayılı kararı ile tadilen onaylanan Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi 10569 ada 1-2-3 parseller ile 10570 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptal edilerek değişiklik öncesi haline dönmesine yönelik Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 07.11.2018 tarih ve 745 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan tarafından 1 (bir) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 OCAK 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

  1. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 73 ve 74 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  2. Silifke Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarihli ve 197 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, 911, 912, 1207 ve 1208 No.lu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  3. Çamlıyayla İlçesi Sarıkavak Mahallesi 1363 parsel, Erdemli İlçesi Çiriş Mahallesi 102 ada 16 parsel, Mezitli İlçesi Doğlu Mahallesi 160 ada 41 parsel, Toroslar İlçesi Gözne Mahallesi 3195, 3196 ve 3197 parseller, Yenişehir İlçesi Turunçlu Mahallesi 54 ve 55 parsel numaralı taşınmazların üzerinde bulunan içme suyu amaçlı tesisler nedeni ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapu devrinin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.