Gündem 18 MAYIS 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 Mayıs 2022 Çarşamba Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Mayıs Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem dışı konuşmalar

 

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

 

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

                                      

                                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- 2022 mali yılı başlangıç ödenekleri, beklenmedik enflasyon ve piyasa döviz artışlarından dolayı yetersiz görülmüş ve belediyemiz performans programındaki faaliyet ve projelerin gerçekleşmesinin olumsuz etkileneceği öngörülmüş olup; 2022 Mali Yılı Performans Programında yer alan faaliyet ve projelerin gerçekleştirilebilmesi için harcama birimlerinden gelen ek ödenek talepleri doğrultusunda hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Ek Ödenek İşlemi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Tarsus Belediye Meclisi’nin 06.05.2022 tarih ve 41 sayılı kararı doğrultusunda; 2022 mali yılı 161.310.000-TL ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Gülnar Belediye Meclisi’nin 09.05.2022 tarih ve 33 sayılı kararı doğrultusunda; 2022 mali yılı 26.600.000-TL ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- AYKOME Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli, III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli, Teşkilat Şeması ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- İçel Sanat Kulübü’nün 27.sini gerçekleştireceği Mersin Arkeoloji Günleri etkinliği için 30.000-TL’lik miktarın ayni veya nakdi olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 2022 mali yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturmak amaçlı öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması, sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi kapsamında kentimizin dezavantajlı mahallelerinde belirlenen okul bahçelerine prefabrik spor salonları yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Gülnar Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu ve Gülnar Konukevinin gelir kalemlerinde Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında (01.09.2022-31.08.2023) uygulanmak üzere değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

10- Belediyemize 2025 yılına kadar tahsisli olan, Bozyazı İlçesi Merkez Mahallesi 702 ada 1 parsel No.lu taşınmazda mevcut Ahmet Yılmaz Saydam Kapalı Otopark ve Pazar Yerinin birinci katındaki yaklaşık 300 m² alanın, Mersin Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü adına İlçe Halk Kütüphanesi olarak yapılandırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

11- Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 11739 ada 4 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan büfenin, 5 (beş) yıllığına Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'ye bedeli karşılığında işletme hakkının verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediye’sinin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

12- Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 805 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan için 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

13- Ticaret Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 103 ada, 4 parselin bir kısmı, 103 ada 14 parselin bir kısmı, 103 ada 9 parselin bir kısmı, toplamda 12787m²’lik alanın Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

14- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 04.04.2022 tarih ve 76 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Puğkaracadağ Mahallesi, 124 ada 177 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

15- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yazısı ile idaremize iletilen; Erdemli İlçesi Merkez Mahallesi Kıyı Dolgu Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin kurum görüşü verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

16- İdaremiz aleyhine Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 2014/507E. sayılı dosyası ile açılan davada, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 4068 ada 1 parseli kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi ve Toroslar Belediye Meclisi kararlarının iptali talep ve dava edilmiş ve “dava konusu işlemlerin iptaline” karar verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. Maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

17- Tarsus İlçesi, Mantaş Mahallesi, 115 ada 32 parsel numaralı taşınmazda Mezarlık Alanı yapılmasına ilişkin ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

18- Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi, 161 ada 5 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

19- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.02.2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi Akdere Mahallesi 104 ada 424 ve 427 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

20- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.11.2021 tarih ve 184 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarih ve 30 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 9416 ada 1 parsel, 1969 ve 2055 parseller ile yakın çevresinde yer alan Orman Alanı ile 1009, 2053 ve 1970 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, askı ilan süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

21- Mezitli Belediye Meclisi'nin 04.04.2022 tarih ve 100 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Kale Mahallesi 144 ada 24 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

22- Silifke Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih ve 2022/16 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi, Saray Mahallesi 98 ada 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

23- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.03.2022 tarih ve 62 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 11110 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

24- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.11.2021 tarih ve 188 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi Kaleköy Mahallesi sınırları içerisinde, imar planlarında işaretli olan 25 metre en kesitli taşıt yolunun, kamulaştırma yapılmaksızın kamu eline geçmesi ve planlama bölgesinin kamu terklerinin yasal sınıra çekilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.11.2021 tarih ve 188 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanmış olup; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı ilan süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

25- Toroslar Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile 2014 yılında Toroslar Belediyesi’ne bağlanan 37 mahallenin cadde ve sokak isimlerinin düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

26- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.11.2021 tarihli ve 181 sayılı kararı  doğrultusunda; Mezitli İlçesi muhtelif mahallelerde yer alan cadde ve sokak isimlerinin mükerrerlik durumunun ortadan kaldırılıp yeni cadde ve sokak isimlerinin verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

27- Silifke Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarihli ve 2022/3 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi, Kapızlı Mahallesi 35 ve 1866 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Mut Belediye Meclisi’nin 10.05.2022 tarih ve 53 sayılı kararı ile onaylanan 2022 mali yılı 30.000.000,00-TL ek ödeneği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.03.2022 tarih ve 63 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi Mezitli Mahallesi 522 ada 4 parsel ve 524 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Mezitli Belediye Meclisi’nin 09.05.2022 tarih ve 119 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi Kuyuluk Mahallesi 217 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Mezitli Belediye Meclisi'nin 04.04.2022 tarih ve 99 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi Tece Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,