Gündem 16 Şubat 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Şubat 2018 Cuma Günü Saat 14.00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı  Şubat  Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

 

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

 

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

 

05-  Dilek ve temenniler.

  Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 16 ŞUBAT 2018 CUMA GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. İlimiz Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, Korum Mevkii, 115 ada, 1 No.lu parselde yer alan 485,00 m2 yüzölçümlü su deposu bulunan alanın, bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. İlimiz, Bozyazı İlçesi, Elmakuzu Mahallesi, 106 ada, 197 No.lu parselde kayıtlı kargir bina ve tarla nitelikli taşınmaz üzerinde yer alan 2 (iki) katlı köy konağının tamamının, bölgedeki ihtiyacı karşılaması amaçlı olarak, bedelsiz olarak 5 (beş) yıllığına Bozyazı Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısına doğrultusunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetvellerinin E 2 Grubuna göre hazırlanmış olan kadro ihdas ve kadro derece değişikliği cetvellerine ilişkin 23/01/2018 tarihli ve 30 sayılı MESKİ Yönetim Kurulu Kararına istinaden, söz konusu kadro ihdas ve kadro derece değişiklik cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarihli ve 509 sayılı kararıyla kabul edilen, 14.07.2017 tarihli 676 sayılı karar ve 14.08.2017 tarihli ve 738 sayılı kararıyla revize edilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki Ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde; Ulaşım Dairesi Başkanlığı başlığı altında bulunan 44. maddenin (Ö) bendinin ”Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat, tahsis ve güzergah belgelerini vermek” olarak değiştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Mersin Merkez ilçeler için 31 adet, Silifke ilçesi için 6 adet, Erdemli İlçesi için 5 adet, Anamur İlçesi için 4 adet, Bozyazı ilçesi için 2 adet, Gülnar ilçesi için 1 adet ve Mut ilçesi için 1 adet olmak şartıyla toplamda 50 adet yapılacak olan tek tip taksi durağının Ulaşım Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanarak, her türlü iş ve işlemlerin yapılabilmesi için Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 28/09/2017 tarihli ve 17375 sayılı yazısıyla; İlimiz, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 252 ada, 1 parsel numaralı, 24.780,00 m² yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmaz içerisinde yer alan 735,00 m² lik kısmının üzerindeki çeşmenin bakım, onarım ve çevre düzenlemesi işlerinin sorumluluk alanları içerisinde olması nedeniyle MESKİ Genel Müdürlüğü adına 10 (on) yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 28.09.2017 tarihli ve 17376 sayılı yazısıyla; İlimiz, Erdemli İlçesi, Çiriş Mahallesi, 102 ada, 16 parsel numaralı 230,38 m² yüzölçümlü, su deposu ve arsa vasıflı taşınmazın MESKİ Genel Müdürlüğü adına 10 (on) yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2011 tarihli ve 418 sayılı kararıyla işletme hakkı Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Turz. O.Park Elek. Ürt. Rek. Ve Org. San. Ve Tic. A.Ş.’ye devredilen İsmet İnönü bulvarı, PTT karşısında bulunan Ceyhun Büfe’nin işletme hakkının iptal edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. İşletilme hakkı 10 yıllığına Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli, Davultepe, Tece Mahallelerinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 11 adet kıyı alanlarının protokol süresi olan 10 yıllık süre ile 15.06.2017 tarihli Mersin Defterdarlığı İl Milli Emlak Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında işletilmek ve söz konusu alan için hazırlanan proje kapsamındaki imalatların şirket tarafından yapımı, Mersin Büyükşehir Belediyesince Milli Emlak Müdürlüğü’ne yatırılacak cari yıl maktu kira bedelinin altında olmayacak şekilde belediye meclisince belirlenen kira bedeli üzerinden işletme hakkının Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.ye devir edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. 17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) için 300.000,00 TL (üçyüzbin Türk Lirası)+KDV desteğin Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu  ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. Gülnar Belediye Başkanlığı’nın 20/12/2017 tarihli ve 3114 sayılı yazısıyla; İlimiz, Gülnar İlçesi, Büyükeceli Mahallesi, 124 ada, 15 No.lu parselde kayıtlı 2.542,00 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yer alan düğün salonu binasının altındaki ambarın, Gülnar Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Gülnar Belediyesi’ne 10 yıllığına tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım  Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Tarsus İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 3637 ada, 2 parsel No.lu taşınmazda, Mersin Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı yukarıda belirtilmiş olan bağımsız bölümlerden kaynaklanan Tarsus İlçesi Hal Kompleksi’nin ortak kullanım alanında Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından, yapılacak olan trafo tesisi ve kablo güzergâhları yapımı ve bakım onarım tamirat iş ve işlemlerinin yapılması karşılığı TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 29 yıllığına iz bedel (1 TL) karşılığı kiralanması ve tapuya şerh konulması ve Tapu Müdürlüğündeki iş ve işlemler için Belediyemiz personeli Nursen SARI’nın yetkilendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 13. Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinde belirtilen kadroların ve Teşkilat Şemasında belirtildiği şekilde değişiklik yapılması ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 tablonun da belirtilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 14. 237 Sayılı Taşıt Kanunu’na göre 2018 yılında edinilecek taşıtlar (T-1) cetveline ekleme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 15. 29 Mart - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Komrat Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 4.Uluslararası "Serbest Sahne” Tiyatro Festivali’ne Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Müdürlüğü oyuncularından; Ahmet AKSOY, Zühal HOCAOĞLU ALMIŞ, Bülent KIZILDAĞ, Fatma GİRAY, Makbule Merve SAKALLI, Mehmet DEMİR, Adnan GÖKSU, Tercüman olarak Kadir SÖYLEMEZ ve Tiyatro ve Sinema Şube Müdürü Hüseyin ARSLANKÖYLÜ’den oluşan 9 kişilik Tiyatro kafilesinin görevli olarak gönderilmesi, gidiş-dönüş ulaşımının uçakla yapılması ve giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2018 mali yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu  ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 16. “Mersin Büyükşehir Belediyesi Nakdi ve Ayni Ödül ile Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Yapılacak Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği”  ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 17. Toroslar Belediye Meclisi'nin 04.01.2018 tarihli ve 6 sayılı karan ile onaylanan, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bahçe Mahallesi, 9548 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile 9549 ada, 1 ve 2 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 18. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Gaziler (Altaylılar) Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 19. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Tırtar Mahallesi, 499-1325-1326-1327-1328 No.lu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin, Erdemli Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarihli ve 2 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 20. Erdemli Belediye Meclisi'nin 01.08.2017 tarihli ve 154 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 371 ada, 15-16-17-18-19-20-21 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 21. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kösbucağı Mahallesi, 1799 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1 /1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 22. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Yüksek Mahallesi, 89 ada, 10 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 23. Erdemli Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarihli ve 164 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 532 ada, 1-2-3-4-5-6-7-10-14-15-16 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 24. Mut Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mut İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 4 adet, Yatırtaş Mahallesi sınırları içerisinde 1 adet, Güllük Mahallesi, sınırları içerisinde 1 adet trafo işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 25. Mut Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarihli ve 22 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mut İlçesi, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 1 adet ve Doğancı Mahallesi sınırları içerisinde 1 adet trafo işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 26. Mersin İli, Gülnar İlçesi, Büyükeceli Mahallesi, 380 KV. Akkuyu NGS Mersin 380 TM Enerji İletim Hattına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,
 27. Çamlıyayla Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarihli ve 1 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Sarıkoyak Mahallesi, 810 No.lu parselin bir bölümüne ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 28. Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 179 ada, 35 ve 36 numaralı taşınmazlara MESKİ Teknik Hizmetler Birimi yapılabilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu İle Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 29. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarihli ve 16 sayılı kararı ile onaylanan; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 5886 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 30. Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde 6. Caddenin Gazi Mustafa Kemal Bulvarına açılmasına ilişkin alınan 15.11.2017 tarihli ve 2017/455 sayılı UKOME Genel Kurul Kararının uygulanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 31. Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde İstemihan Talay Caddesi ile 2628 Sokağın kesişimindeki orta refüj açıklığının kapatılmasına ilişkin alınan 15.11.2017 tarihli ve 2017/465 sayılı UKOME Genel Kurul Kararının uygulanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 32. Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 20-I-2 pafta, 4280 ada, 1 No.lu parsel ve 11121 ada, 1 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 33. Silifke Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarihli ve 170 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen, Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 330 ada, 691 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 34. Silifke Belediye Meclisi’nin 10.11.2017 tarihli ve 200 sayılı kararı ile kabul edilen, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 22 ada, 6, 72, 472, 473 No.lu parseller, 227 ada 5, 7, 65, 459 No.lu parseller ve 245 ada 290, 291 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 16 ŞUBAT 2018 CUMA GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Ulaş Mahallesi, 163 ada, 423 No.lu parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürlüğü MER-EK Ekmek Fabrikası işletmesinde üretimine başlanacak olan yeni ürün çeşitleri ve fiyat tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. İlimiz, Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı, Yaşat İşhanı, 2. kat 118 No.lu işyerinde eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla 13.07.2016-13.07.2019 tarihleri arasında kiralanmış olan ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2017 tarihli ve 1034 sayılı kararıyla işletmesi Denizkızı A.Ş.’ye devredilen kantinin işletme hakkı bedelinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. İlimiz, Bozyazı İlçesi, Bozyazı (Merkez) Mahallesi’nde bulunan pazaryerinin güney cephesinden toplam 6 adet dükkanın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 (beş) yıllığına Bozyazı Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. İçişleri Bakanlığı’nın 2017/7 sayılı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığı’nın 2017/7 sayılı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2017/29 sayılı Genelgesi gereğince, tüm ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan servis, taksi, minibüs ve otobüs araçlarında montajı zorunlu olan kamera sistemleri, görüntü kayıt cihazı, acil alarm butonu ve araç takip cihazlarını üreten, satan yada montajını yapan Üretici-Satıcı firmaların talepleri halinde tanzim edilecek olan belge karşılığında alınacak harç miktarının, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Madde-18 (f) hükmünün verdiği yetkiye istinaden belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. İç İşleri Bakanlığı’ndan alınan 18.01.2018 tarihli E.1622 sayılı yazıda, Dış İşleri Bakanlığı’nın 29.12.2017 tarihli ve 2017/13242525 sayılı yazısına istinaden; 1997 yılında kurulan, 2015 yılından bu yana UNESCO ile resmi ortaklık ilişkisini sürdüren ve hedefler arasında yenilikçi uygulamaların kültürel mirasa uyumlu biçimde entegre edilmesi, üye şehir ve bölgelerin ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlanması yer alan ve yıllık aidat ücreti Avro üzerinden belirlenen Avrupa Akdeniz Kültür Şehirleri Birliği’ne (AVEC) üye olunması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. İlimiz, Çavuşlu Mahallesi, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde bulunan Sivil Araç Otopark ile Akdeniz İlçesi, Silifke Caddesi, Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanı Yer Altı Otopark Alanının işletme hakkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesine istinaden MERULAŞ A.Ş. (Mersin Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği San. Ve Tic. A.Ş.)’ye 10 yıllığına devredilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 38 ada, 20 ve 22 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2017 tarihli ve 1066 sayılı kararına askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarihli ve 123 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi.