Gündem 16 Mart 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Mart 2018 Cuma Günü Saat 14.00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı  Mart  Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

 

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

 

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

 

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                       Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 16 MART 2018 CUMA GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürlüğü MER-EK Ekmek Fabrikası işletmesinde üretimine başlanacak olan yeni ürün çeşitlerimiz ve fiyat tarifeleri ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2017 tarihli ve 1034 sayılı kararıyla, Yaşat İşhanı, 2. Katta bulunan ve Denizkızı A.Ş.’ye 13.07.2019 tarihine kadar işletme hakkı verilen kantinin işletme hakkı bedelinin belirlenmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. İlimiz, Mut İlçesi, Elbeyli Mahallesi’nde yer alan 59.960,27 m² yüzölçümlü 115 ada, 1 parsel No.lu taşınmazın Köy Tüzel Kişiliğine aitken, üzerinde ana okulu ve lojman binası bulunması nedeniyle, 6360 sayılı yasa ile Belediyemiz adına tescili yapılan 1/2 hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı adına 25 (yirmibeş) yıl süreyle Mut Kaymakamlığı (Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)’ne tahsis edilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. İlimiz, Bozyazı İlçesi, Bozyazı (Merkez) Mahallesi’nde bulunan pazar yerinin güney cephesinden, Z8, Z9, Z10, Z12 ve Z13 No.lu dükkanlar ile birlikte zabıta noktası olarak ayrılan dükkanın Bozyazı Belediyesi’ne “belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere” 5 (beş) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. İçişleri Bakanlığı’nın 2017/7 sayılı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığı’nın 2017/7 sayılı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2017/29 sayılı Genelgesi gereğince, tüm ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan servis, taksi, minibüs ve otobüs araçlarında montajı zorunlu olan kamera sistemleri, görüntü kayıt cihazı, acil alarm butonu ve araç takip cihazlarını üreten, satan yada montajını yapan Üretici-Satıcı firmaların talepleri halinde tanzim edilecek olan belge karşılığında alınacak harç miktarının, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Madde-18 (f) hükmünün verdiği yetkiye istinaden belirlenmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. MEŞOT, Üniversite Hastanesi ve Şehir Hastanesi A ve D kapısında bulunan 4 adet Ekspres Taksi durağının işletme hakkının MERULAŞ A.Ş. adına devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Köy Tüzel Kişiliğince gölet yapılmak üzere vatandaşlardan satın alınan, Mezitli İlçesi, Çevlik Mahallesi, 790 parsel No.lu taşınmazın gölet alanı olarak kullanılmak üzere DSİ adına tapu devrinin yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. İlimiz Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 648 ada, 1 parsel numaralı, 2.125,16 m² yüzölçümlü, mezarlık vasıflı taşınmazın 800,00 m²’lik kısmı üzerinde yer alan ekli krokide B harfi ile belirtilen terfi merkezinin MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet ve sorumluluğunda olması sebebiyle, Genel Müdürlükleri adına 5 (beş) yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. Belediyemiz, Mersin Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Malaga Üniversitesi (İspanya) ortaklık anlaşması kapsamında; 15-24 Nisan 2018 tarihleri arasında , UNESCO Kürsüsü Türkiye'de “Foto Safari” eğitim ve tanıtım projesi gerçekleştirilmesi planlanmakta olup; Malaga'dan (İspanya) gelecek 10 öğrenci ve 3 öğretim üyesinin (13 kişi), Başkent Üniversitesinden gelecek 10 öğrenci ile 1 öğretim üyesinin (11 kişi) Mersin/Tarsus’ta foto-safari süresince konaklama/yemek/ulaşım giderleri ve Malaga, Başkent, Mersin Üniversitesi öğrencilerinden oluşacak üçer kişilik 10 grubun birlikte yürütecekleri, Tarsus’un fotoğraflanması çalışması sürecinde gerekli lojistik destek (ulaşım gibi) giderlerin Belediyemizin ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. Mersin Ulaşım Ana Planı Revizyonu kapsamında ulaşıma yönelik getirilen kararların 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işaretlenmesi ile ilgili 13 adet katlı kavşağa ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 4612 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için, Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 18 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 13. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Beylice Mahallesi, 680, 699, 1822, 1825 ve 1839 numaralı parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin, Tarsus Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarihli ve 2018/2-1(19) sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 14. Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Sarıkavak Mahallesi, 676 numaralı parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin Çamlıyayla Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 6 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 15. Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 22.540,28 m²’lik ormanlık alanda “Atıksu Arıtma Tesisi” yapımına yönelik İdaremizce hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve revizyon imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 16. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 471 ada, 10 No.lu parsel ve Kuyuluk Mahallesi, 1183 No.lu parsel üzerinde içme suyu depoları yapılması amacı ile 5403 sayılı Kanun kapsamında tarım dışı kullanım kararı alınmış olup, İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından “Kamu yararı kararı alınması” ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 17. TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü’nün yatırım programında yer alan 154 kV Akbelen Trafo Merkezi – Karacailyas Branşman’a kadar direk yerleri ve hattın gösterilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin, Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 16 MART 2018 CUMA GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 

 1. Mut İlçe Müftülüğü’nün 14/02/2018 tarih ve 95 sayılı yazısı ile; İlimiz Mut İlçesi, Hacınuhlu Mahallesi, 111 ada, 240 parselde yer alan 6.275,45 m² yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazın 100,00 m²’lik kısmının kurumları adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 211 ada, 1 parsel numaralı 945,00 m2 yüzölçümlü belediye hizmet binasının 2. Katındaki 45 m2’lik odanın, Tömük Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde kurslardan faydalanabilmeleri amacıyla Erdemli Kaymakamlığı’na (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. Çukurova Belediyeler Birliği, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Tataristan’ın Kazan şehrine davet edilmiş bulunmaktadır. Tataristan Düşleri sergisinin açılışını gerçekleştirmek üzere 15-19 Nisan 2018 tarihleri arasında Tataristan’a Yurtdışı Teknik Araştırma ve İnceleme Ziyareti yapılacak olup, söz konusu ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ ve beraberindeki heyetin yol süreli göz önünde bulundurularak, 14-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli sayılmaları,  tüm katılım harcamalarının ilgili bütçe kaleminden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2018 tarihli ve 56 sayılı kararında geçen 09/02/2015 tarihinin 13/02/2015 olarak, 106 ibaresinin de 170 olarak düzeltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,