Gündem 16 Ağustos 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Ağustos 2018 Perşembe Günü Saat 14.00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı  Ağustos Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                              

 

 

 

 

                                                                                                       Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 16 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE GÜNÜ

SAAT  14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

1- Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne ilişkin 1/100.000 ölçekli Mersin İl Çevre Düzeni Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

2- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kürtmusa Mahallesi, 433-434 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu  ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

3- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çandır Mahallesi, 117-118-119 No.lu adalara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

4- Mersin İli, Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi, 1 adet trafo alanının yer değiştirmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

5- Gülnar Belediye Başkanlığı’nın 03/07/2018 tarihli ve 1772 sayılı yazısı ile ortak proje kapsamında değerlendirilmesi için idaremize iletilen; Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 1 ada, 5 ve 9 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

6- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 05.07.2018 tarihli ve 76 sayılı kararı ile onaylanan; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu Mahallesi, 233 ada, 4 No.lu parselin doğusunda bulunan Park Alanı içerisinde ve 200 ada 6 No.lu parselin içerisinde Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

7- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 19.07.2018 tarihli ve E.122588 sayılı yazısı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, OPET Petrolcülük A.Ş tarafından yapımı planlanan “Deniz İçi Boru Hattı, Dolfen ve Platform Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifine ilişkin kurum görüşü verilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

8- Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 256 ada, 29 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin Anamur Belediye Meclisi’nin 07.05.2018 tarihli ve 54 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

9- Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, Kamaş mevkii, 1553 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

10- Mersin İli, Silifke İlçesi, Mara Mahallesi, 263, 279, 433, 386, 1259, 1299, 1300, 1371, 1372, 1373, 1374 No.lu parselleri kapsayan alanlarda “Köy Yerleşik Alanı”na göre işlem tesis edilmesine ilişkin, Silifke Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 27 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

11- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18-L-1, 18-L-4 paftalar, 9857 ada, 2 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

12- Silifke Belediye Meclisi’nin 04.06.2018 tarihli ve 93 sayılı kararı ile reddedilen, Mersin İli, Silifke İlçesi, Atik Mahallesi 331 ada 212-213 No.lu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

13- İlimiz, Akdeniz İlçesi’nde bulunan 5 adet otoparkın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda 10 (on) yıl süreli kiralama ihalesinin yapılması için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

14- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.nin sermayesinin, 5.000.000,00-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Şirket Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

15- Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup da kamu hizmetlerinde kullanılmayan ve gelecekte de kullanılması planlanmamış olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden satışı ve satış için Mersin Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

16- İlimiz, Yenişehir İlçesi, 1750 ada, 1 No.lu parselde kayıtlı 797,00 m² yüzölçümlü cami arsası vasıflı taşınmazın üzerinde yer alan Demirtaş Veysel Karani Camii ve Kuran Kursunun vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla Toroslar Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına 20 (yirmi) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

17- İlimizde faaliyet gösteren 5’i engelli, 4’ü bayan takımı olmak üzere toplam 89 amatör spor kulübüne malzeme yardımının yapılması ve ayrıca 85 amatör spor kulübün kategorilerinde büyükler, gençler ve kadınlar müsabakalarına katılan takımlara nakdi yardım yapılması ve nakdi tutarının belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

18- İlimiz, Silifke İlçesi, Susanoğlu Mahallesi, Sancıbucağı Mevkii’nde bulunan 3.800,00 m² yüzölçümlü 69 No.lu parselin işletme hakkı 13.07.2018 tarihli ve 524 sayılı meclis kararı ile  Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.ye verilmiş olup; Şirketin Belediyemize ödeyeceği yıllık işletme bedelinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu ile Şirket Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

19- Sayıştay Başkanlığı görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenen “Mersin Büyükşehir Belediyesi Nakdi ve Ayni Ödül ile Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Yapılacak Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

20- ÖSYM’ce yapılan 2018 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere; Türkiye’de yerleşik Devlet Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC’de yerleşik vakıf üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve ailesi Mersin’de ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek ilk yıl için karşılıksız 1.000,00.-TL öğrenim yardımında bulunulması, ödemelerin Belediyemiz imkanları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

21- Mersin Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Yönetmeliğinin revize edilmesi  ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 16 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE GÜNÜ

 SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

  1. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 6718 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan trafo alanının, süresi 30 yılı geçmemek üzere, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.