Gündem 15 NİSAN 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Nisan 2022 Cuma Günü Saat 14:30’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Nisan Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem Dışı Konuşmalar

 

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

 

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

                                         

 

                                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği’nin Haziran ayı içerisinde düzenleyeceği 5. Mersin AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması için 25.000-TL'lik (yirmibeşbin) maddi desteğin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2022 mali yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- İçel Sanat Kulübü'nün 5-6-7 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenleyeceği 1. Mizah Günleri etkinliğine 30.000-TL'lik (otuzbin) nakdi desteğin, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2022 mali yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Öğrencilerin, çeşitli sanat dalları hakkında bilgi edinmelerini ve sanat bilinçlerinin oluşmasını sağlamak, sanata ve sanatçıya ilgilerini arttırmak, sanata yönelik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalama yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2015 tarihli ve 260 sayılı kararı ile kabul edilen  Mersin Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin iptal edilerek yürürlükten kaldırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Mersin sınırları dahilinde ikamet eden ulusal ve uluslararası düzeyde 2021 yılında spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan sporcu, antrenör, teknik yönetim ve öğrencilere  ödül verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışma izinleri ile ilimizde sürdürülen arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları ile ilgili Kazı Başkanlıklarının 2022 yılı için destek talepleri doğrultusunda; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2022 Mali yılı Bütçesinde Arkeolojik Kazı Giderleri olarak yer alan ödeneğin kazı ve yüzey araştırmalarının desteklenmesine ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla bu amaçlı yapılacak protokollerin imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret tarifesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gelir kalemlerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’nin talebi doğrultusunda; kullanım hakkı kendilerine verilen Yenişehir İlçesi Kültür Park Kentsel Tasarım alanı içerisinde yer alan “Buz Pisti”, Mezitli İlçesi Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 85 numaralı (Dondurma Kafe) kafeterya, Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 43 numaralı (Festival Kafe) kafeteryanın kullanım haklarının iptali ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince II sayılı boş kadro değişikliği, III sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinde ve teşkilat şemasında değişiklik yapılması, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarında Dair Yönetmelik’in ve yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 tablonun değiştirilmesi ve ödenek aktarımı yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

10- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.02.2022 tarih ve 44 sayılı kararı ile doğrultusunda; Mersin İli, Mezitli İlçesi Tece Mahallesi 496 ada 14 ve 17 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

11- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, TCDD Mersin Limanı 20-21 No.lu Rıhtımlarına İlave Rıhtım Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına esas kurum görüşü verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

12- Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 140 ada, 8 No.lu parselin “Kamu Hizmet Alanı” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

13- Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.03.2022 tarihli ve 22 sayılı kararı doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Yeşil Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

14-Akdeniz Belediye Meclisi’nin 07.03.2022 tarihli ve 50 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, 9493 ada 15, 16, 17, 18, 26 No.lu parseller ile 11369 ada 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi

 

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- İçel Sanat Kulübü’nün 27.sini gerçekleştireceği Mersin Arkeoloji Günleri etkinliğine için 30.000-TL’lik miktarın ayni veya nakdi olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 2022 mali yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Silifke İlçesi, Hacıisaklı (Yeşilovacık) Mahallesi, 1272 parsel içerisinde bulunan mülga Yeşilovacık Belediyesi hizmet binasının zemin katında bulunan 163F nolu çok amaçlı salon ile birinci katında bulunan 163 nolu idari bölümün bedeli karşılığında 5 (beş) yıl süre ile Deniz Kızı Turizm A.Ş. ye işletme hakkının verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,