Gündem 15 Mart 2019

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Mart 2019 Cuma Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Mart Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                 

 

 

                                                                                                      Mehmet Özgür SANAL

                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 15 MART 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

01- Otoparklar Yönetmeliği’nin Açık Otopark İşyeri Açma ve İşletme Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Bölümü’nün revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

02-  Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 2299 ada, 1 parsel (Hürriyet Mah. 1742 sokak) 1.336,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 300,00 m² lik kısmında yer alan Aile Sağlığı Merkezi’nin “Toplum Sağlığı Merkezi” hizmetlerinde kullanılması amacıyla 5 (beş) yıl süre ile Mersin İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

03- MESKİ Yönetim Kurulu’nun 28.02.2019 tarihli ve 47 sayılı kararı ile ön incelemesi yapılan “Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Çeşitli Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” taslağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

04- 12-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Tataristan Cumhuriyeti Devlet Özerk Kültür Kurumu Buinsk Devlet Drama Tiyatrosu tarafından düzenlenen 3. Uluslararası ‘‘Buinsk: Diyalog Alanı’’ Halk Tiyatrosu Festivali’ne ‘‘Düğün Ya Da Davul’’ adlı yetişkin oyunu ile gidilmesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü oyuncularından, oyunda görevli 20 (yirmi) personel ve idarecinin, bahse konu etkinliğe harcırahlı görevli olarak gönderilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

05- 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinin Alt Yapı Koordinasyon Gelirleri başlığı altında yer alan bazı ücretler tarifelerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

06- Belediyemizin yükümlülüğündeki borçların ödenebilmesi için, Deniz Bank A.Ş. lehine ipotekle ilgili olarak gerek banka nezdinde, gerekse Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde imzalanması gerekli tüm evrakı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (d) bendine göre T.C. Mersin Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya Belediye Başkanı ve / veya 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 40. Maddesine göre Başkan Vekiline yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

07- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarihli ve 513 sayılı kararı ile kabul edilen ve 14.09.2018 tarihli ve 645 sayılı kararı ile revize edilerek yürürlüğe giren C serisinden plakalar ile ilgili yönetmeliğin 21. Maddesinin, 12. Fıkrasının günümüz şartlarına uyarlanması ve buna bağlı olarak Geçici Madde 9’un ilgili yönetmelikten çıkarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

08- Anamur Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı tarafından yapılan müracaata istinaden, taraflarınca yapımına 2017 yılında başlanılan ancak, artan maliyetler nedeniyle ilerleme kaydedilemeyen Anamur Huzurevi projesinin devamı açısından ihtiyaç duyulan desteğin sağlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

09- Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10569 ada, 1-2-3 parseller ile 10570 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

10- Silifke İlçesi, Hırmanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3873,49 m²’lik orman sahasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

11- Mersin İli, Toroslar İlçesi, muhtelif yerlerde 2 adet trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

12- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 76 ada, 100 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

13- Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mahallesi, 329 ada, 2 parsel çevresinde Park Alanı içerisinde 2018/TR1 Trafo Alanı ile Kazanlı Mahallesi, 398 ada, 2 parsel içerisinde 2018/TR2 Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

14- Akdeniz İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 4107 ada çevresindeki Park Alanı içerisinde 2018/TR4 Trafo Alanı ile Yalınayak Mahallesi, 3592 ada, 4 parsel içerisinde 2018/TR5 Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

15- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarih ve 99 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi, 102 ada, 23, 24 ve 25 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onay yetkisinin devri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

16- İlimiz, Mut ve Gülnar İlçeleri sınırlarında uygulanmak üzere Otopark Bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

17- Silifke Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarihli ve 02 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 20 ada, 131 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliği 2017/6343 Esas No. ve 2018/37 Karar No.lu Danıştay Altıncı Dairesi kararı gereği, yasal sürecinin mahkeme kararına uygun olarak tamamlanması için gerekli kararın alınmasına ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 15 MART 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

  1. Akdeniz Belediye Meclisi'nin 06.02.2019 tarihli ve 11 sayılı kararı ile onaylanan, Mersin Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı (1.Etap) Planlama Esas Araştırma Çalışmaları, Jeolojik Etüt, Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu, Kentsel Tasarım ve Proje Görselleştirme İşi kapsamında “Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı (1. Etap) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu” ile ilgili teklifin görüşülmesi.