Gündem 14 OCAK 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Ocak 2022 Cuma Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Ocak Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem Dışı Konuşmalar

 

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

 

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Belediyemize bağlı toptancı hal kompleksleri içerisinde faaliyet gösterenler meslek mensubu esnaflardan alınacak teminat tutarının belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Belediyemizin; Üniversiteler, Bakanlıklar, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar, Ziraat Odaları, Kooperatifler ve Birliklerin ortak projelerin uygulanması adına talep edilen arazi makinelerine ait elektrik, yakıt, bakım, onarımı ve benzeri giderlerinin taraflarından karşılanması kaydıyla, kullanım haklarının bedelsiz olarak verilebilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Mersin İli Tarımsal Faaliyetleri Yayma, Geliştirme ve Destekleme Projesi kapsamında üreticilere destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret tarifesinde “Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı”nın gelir kalemlerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Çocuk Gelişim Merkezi Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Kadın Konukevi hizmetinden yararlanan kadınlar ve çocuklar için verilen günlük harçlık miktarının belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Eğitimin niteliğini arttırmak, eğitimin hizmetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak amacıyla bahse konu Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleriyle ilgili Üniversiteler ile protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi adına imza yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’na verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Maliye Hazinesi ile hisseli olduğumuz Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi, 5679 Ada 2 parsel nolu arsa niteliğindeki üzerinde Hürriyet İlkokulu bulunan taşınmaza 2022 Temel Eğitim Programı kapsamında okul yapılması planlandığından devri istenen Belediyemiz hissesi oranında 144 m² yüzölçümlü alanın, okul yapılmak üzere 25 (yirmibeş) yıl süre ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09- Avrupa Birliği’nin ülkemizi de kapsayan 2022 hibe “Çağrı Programları” ve Yerel ve Ulusal Kurumlar tarafından 2022 yılında yayınlanan “Proje Teklif Çağrıları” kapsamında Belediyemizi temsile ve gerekli belgeleri imzalamaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER'e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

10- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

11- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzalanması hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’e yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

12- Mesleki Eğitim Merkezi projesinin gerçekleştirilebilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi Türkiye Temsilciliği arasında Gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Belediyemizin temsilinde ve gerekli belgelerin imzalamasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER'e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

13- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca 1 kişi x 12 ay = 12 Adam/ay miktarı esas alınarak hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait geçici işçi vize cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

14- 2022 yılı için geçerli olan çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel sayısı, unvanı, net ücret tavanı tablosu, 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak halen görev yapan personel ile 2022 yılında da boş olarak tahsis edilen kadroların ücretlerinin belirlenmesi ve hizmet sözleşmesi yapılabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

15- Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi sınırları içerisinde Turgut Özal Bulvarı ile 132. Cadde arasında Üst Geçit Projesi yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

16- Mut Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarih ve 101 sayılı kararı ile karara bağlanan Mersin İli, Mut İlçesi, Yazalanı Mahallesi, 916 ada kuzeyinde bulunan alan Park Alanı ile Civciv Mahallesi, 489 ada 24, 25 ve 51 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

17- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Arıklı Mahallesi, 411 ve 412 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

18- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 4025 nolu parselin bir kısmına ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

19- Mut Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 112 sayılı kararı ile Mersin İli, Mut İlçesi Kültür Mahallesi, 11 ada 255 nolu parselin 35 metrelik yola cephenin doğusundaki 3.011,77 m² büyüklüğündeki alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

20- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.11.2021 tarih ve 190 sayılı kararı ile onaylanan Yenişehir III. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

21- Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.02.2021 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen Toroslar 6. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- EBRD anlaşmalı Otobüs Alımı projesi kapsamında iş artışı ile birlikte alınacak toplam 118 adet otobüsün 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre 2022 Yılında Edinilecek (T1) Taşıtlar Cetveline eklenmesi ve söz konusu projenin Danışmanlık Hizmet alımı, Faiz giderleri ve Taşıt Alımına ilişkin giderlerinin karşılanabilmesi için Ek Ödenek işleminin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- İdaremizce hazırlanan Mersin Kent Merkezi Doğu Girişi Liman Arka Bölgesi Kentsel Tasarım Projesi’ne uygun olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde Zabıta Dairesi Başkanlığı Otogarlar Şube Müdürlüğünün gelir kalemlerinde; COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayolu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak 31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ gereğince 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere değişiklik talebi ile ilgili konunun görüşülmesi,