Gündem 14 Ocak 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Ocak 2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Ocak Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 OCAK 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DEYAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA

GÖRÜŞÜLECEK İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. Mersin Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu seçimi yapılması,
 2. İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapılması,
 3. Toroslar İlçesi, Evrenli Mahallesi 111 ada, 14 parsel üzerinde Güneş Enerji Santrali (GES) yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4.  Mut Belediye Başkanlığı’nın 31/10/2018 tarihli ve 10078 sayılı yazısı ile  Mut İlçesi, 796 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Mut Belediye Başkanlığı’nın 30/10/2018 tarihli ve 10079 sayılı yazısı ile Mut İlçesi, Deveci Mahallesi, 408 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 07.12.2018 tarihli ve 117 sayılı kararı ile Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 691 ada, 227 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarihli ve 116 sayılı kararı ile Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 128 ada, 7 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8.  Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi, Ulu Çarşı içinde bulunan 17 No.lu dükkanın, Mersin Valiliği’nin (İl Müftülüğü) 11.12.2018 tarihli ve 3871 sayılı yazısı ile; Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarının tanıtım ve sergilenmesi amacıyla “Kitap Cafe” olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile Mersin Valiliği (İlçe Müftülüğü)’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 164 No.lu parselde 5.488,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın 2.000 m² lik kısmında yer alan fidanlığın, Toroslar Belediye Başkanlığı adına “Fidanlık” olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde otopark bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi amacı ile Toroslar Belediyesi’nden gelen meclis kararı doğrultusunda hazırlanan öneriler ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 11. Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde otopark bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi amacı ile Silifke Belediyesi’nden gelen meclis kararı doğrultusunda hazırlanan öneriler ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 12. Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde otopark bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi amacı ile Aydıncık Belediyesi’nden gelen meclis kararı doğrultusunda hazırlanan öneriler ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 13. Mersin Valilik Makamı'nın 11.11.2018 tarihli ve E.29749 sayılı yazısı ile 14 Nisan-02 Mayıs 2019 tarihlerinde, yerli ve yabancı birçok sayıda sanatçı ve grubun iştiraki ile gerçekleştirilecek ve ilimizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi ile Uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak olan 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için 300.000 TL’lik (üçyüzbin) desteğin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2019 mali yılı bütçesinden karşılanabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 14. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 513 sayılı kararı ile kabul edilen ve 14.09.2018 tarih ve 645 sayılı kararı ile revize edilerek yürürlüğe giren C serisinde plakalar ile ilgili yönetmeliği günümüz şartlarına uygun revize edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 15. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/06/2017 tarihli ve 610 sayılı kararına istinaden yürürlüğe giren Mersin Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Ticari Faaliyetini Durdurma (Ticari Plakayı Askıya Alma) başlıklı 22. Maddesinin 2. Paragrafının günümüz şartlarına uyarlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 16. Gülnar Belediye Meclisi’nin 06.11.2018 tarihli ve 59 sayılı kararı ile Gülnar İlçesi, Dedeler Mahallesi, 101 ada, 111-113-114-119-444 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 17. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 22.11.2017 tarihli ve E.21407 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan tapunun Mersin İli, Silifke İlçesi Bucaklı Mahallesi, 5 ada, 15 numaralı parsel içerisinde “Belediye Hizmet Alanı (BHA)- İçme Suyu Terfi İstasyonu” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 18. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 12.12.2018 tarihli ve 21044 sayılı yazısı ile Anamur İlçesi Ören/Nasraddin Mahallesi sınırları içerisinde Terfi Merkezi Yapılmasına yönelik ortak proje kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 19. Gülnar Belediye Meclisi’nin 06.11.2018 tarihli ve 60 sayılı kararı ile Gülnar İlçesi, Dedeler Mahallesi, 101 ada, 15-33 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 20.  Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi 10569 ada, 1-2-3 parseller ile 10570 ada, 1 parsele ilişkin Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 11.01.2016 tarihli ve 36 sayılı kararı ile tadilen onaylanan nazım imar planı değişikliğinin; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 07.11.2018 tarihli ve 745 sayılı kararı ile iptal edilmesine askı ilan süresi içerisinde edilen 1 (bir) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 21. Anamur Belediye Meclisi’nin 06.11.2018 tarihli ve 98 sayılı kararı ile Mersin İli, Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 892 ada, 23, 24 ve 25 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 22.  Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği'nden (TCWTA) alınan davet mektubunda; 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek olan “Dijital Dünyada Kasaba ve Şehir Ortaklıkları” temalı çalıştaya katılmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin KOCAMAZ ile beraberindeki bir tercüman ve bir basın mensubundan oluşan heyetin, yol süreleri dikkate alınarak, belirtilen tarihlerden 2 gün öncesi ve 2 gün sonrası için Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli sayılmaları, tüm katılım harcamalarının 2019 mali yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 23. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın 19/12/2018 tarihli ve E.177850 sayılı yazısı ile Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde bulunan H. Okan Merzeci ile 20. Cadde kesişimine (Forum Üst Kavşağı) ilişkin katlı kavşak projesinin imar planlarına işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 24. 5620 Sayılı kanunun 3.maddesi ve 22.07.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesinin (Değişik R.G. 12/11/2008-26754) hükümleri uyarınca halen görevlerine devam etmekte olan 7 (yedi) geçici işçi personel vize cetvelinin onaylanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 25.  Mersin Büyükşehir Belediyesi Nakdi ve Ayni Ödül ile Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Yapılacak Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği”nin revize edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 26. Belediyemiz tarafından Toroslar-Arslanköy mahallesinde yapılan tiyatro salonunun adının ‘‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Arslanköylü Kadınlar Sahnesi’’ olması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 27.  Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programına dahil edilen ve 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan, Uluslararası Mersin Turu Yarışları ile ilgili belediyemiz ve Türkiye Bisiklet Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalanması için Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 28. Mersin Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluk alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kişi, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak olan ortak hizmetler ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 29. 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete ve yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, II Sayılı Boş Kadro Değişikli Cetvelinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 30. Mezitli Belediye Meclisi’nin 07.12.2018 tarihli ve 199 sayılı kararı ile Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 1026 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 31. Anamur Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı ile Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 199 ada ve civarına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 32. Eğitimin niteliğini arttırmak, eğitimin hizmetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak amacıyla Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleriyle ilgili Üniversiteler ile protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi adına imza yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 33. Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü’nün 20.12.2018 tarih ve 3744470 sayılı yazısı ile; Davultepe Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı’nın 2009/10 sayılı Genelge kapsamında tescili yapılan alanlardan olmadığı, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’nda Mezitli İlçesi Davultepe Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı için 2009/10 sayılı Genelge hükümlerinin dikkate alınmaması gerektiği belirtilerek, İmar Planının Genel Hükümleri içerisinde yer alan 2009/10 sayılı Genelge kapsamında olan kısıtlayıcı faktörlerin kaldırılması ve Gümüşkum (100. Yıl) Tabiat Parkı olarak imar planına işlenerek, onama sınırları dışında tutulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 34. Çağ Üniversitesi’nin talebi doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Arıklı Mahallesi, 411 ve 412 parsellerin “Üniversite Gelişim Alanı” yapılması amacıyla 5403 Sayılı Kanun kapsamında tarım dışı kullanım kararı alınan parsellere ilişkin kanun gereğince İçişleri Bakanlığı’ndan “kamu yararı kararı” alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 35. 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Gelirlerinden olan spor kursları ücretlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 36. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2017 tarih ve 188 sayılı kararına istinaden yürürlüğe giren Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ( özel halk otobüsü ve Minibüs) yönetmeliğinin Ticari Faaliyetini Durdurma ( Ticari Plakayı Askıya Alma) başlıklı 13. Maddesinin günümüz şartlarına uyarlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 37. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 513 sayılı kararı ile kabul edilen ve 14.09.2018 tarih ve 645 sayılı kararı ile revize edilerek yürürlüğe giren C serisinden plakalar ile ilgili yönetmeliğin 21. Maddesinin, (12.) Fıkrasının günümüz şartlarına uyarlanması ve buna bağlı olarak Geçici Madde-9’un ilgili yönetmelikten çıkarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 38. Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas (Şakir Gülmen Mahallesi) Mahallesi sınırları içerisinde bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda Mezarlık Alanı yapılmasına ilişkin kamu ve kuruluşlardan görüşlerin alınması ve imar planı hazırlanması ile ilgili iş ve işlemlerin başlatılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 39. Toroslar Belediye Meclisi’nin 07.12.2018 tarihli ve 127 sayılı kararı ile; Dorukkent ve Arpaçsakarlar Mahallelerine ilişkin Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 116 sayılı kararının iptali ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 40. Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarihli ve 123 sayılı meclis kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 4079 ada, 9 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 41. Erdemli Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarihli ve 219 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi, 136 ada, 7 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 42. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, 94 ada, 1 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 43. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Mahallesi, 642 ada, 7 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 44. 2015 yılından bu yana kadına şiddetle mücadele eden Belediyemiz Kadın Danışma Merkezi’nin 2 yıllık Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlayabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 45. Mersin Valiliği İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi doğrultusunda ortak proje kapsamında, Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi, 160 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 46. Mersin Valiliği İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi doğrultusunda ortak proje kapsamında, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, 336 ada, 13 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 47. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün Sözleşmeli Personel istihdamı konusunda 31/10/2005 tarihli ve B.05.0.MAH.0.71.00.01/11493 sayılı yazısı ile 16/01/2001 tarihli ve 2007/10 sayılı Genelgesi doğrultusunda “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel” statüsünde personel çalıştırılabilmesi, 2019 yılı için geçerli olan çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personel sayısı, unvanı, net ücret tavanı tablosunun görüşülmesi ve 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak halen görev yapmakta olan personellerin ve 2019 yılında ilk defa istihdam edilmesi düşünülen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi yapılabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 48. Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi ve Beyreli Mahallesi’nde bulunan 2 (iki) adet sokağın isminin değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 OCAK 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

01- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.000.000,00-TL İç Borçlanma yapabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.