Gündem 14 HAZİRAN 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Haziran 2022 Salı Günü Saat 10:00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Haziran Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem dışı konuşmalar

 

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

 

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi                                            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na ilişkin gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Yenişehir I. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve bu kapsamda ortaya çıkan sorunların çözülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Yenişehir II. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile bu plan kapsamında ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi 467 ada 1 no.lu parsel ve 577 ada 1 parsel numaralı taşınmazın “Mezarlık Alanı” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarih ve 198 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi 506 ada 34 parsel numaralı taşınmazın Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı “İdari Bina ve Hizmet Birimi” olarak kullanılması amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Yenişehir III. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve bu kapsamda ortaya çıkan sorunların çözülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2022 tarih ve 56 sayılı kararı) askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 tarihli ve 942 sayılı kararı ile Silifke İlçesi Taşucu Mahallesi 8052 ve 8042 parsel nolu taşınmaz içerisinde mevcut sondaj kuyusu bulunan alanın, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. adına olan kullanım hakkının iptal edilerek, Silifke İlçesi Taşucu Mahallesi 8042, 8052 parsel nolu taşınmazların ve mevcut sondaj kuyularının, 10 (on) yıl süre ile MESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Ulusal Turunçgil Konseyi tarafından Dünya Turunçgil Kongresi için istenen katkılar ile ilgili protokol imzalama yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Vahap SEÇER'e verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09- Kadın ve çocuk sorunlarına ilişkin yapılacak olan ortak çalışmalara ilişkin işbirliği koşullarının belirlenmesi amacıyla Mersin Baro Başkanlığı ile Belediyemiz arasında imzalanacak olan protokol için Mersin Büyükşehir Belediyesi adına imza yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

10- Silifke Belediye Meclisi’nin 03.06.2022 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan Silifke Belediyesi 2022 mali yılı 74.360.171,41-TL ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

11- 2 (iki) Adet ADR'li ve üst yapılı akaryakıt tankerinin 2022 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

12- Mersin Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

13- İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 310.000.000,00-TL (Üçyüzonmilyon) kredi kullanmaya, Belediyemiz adına borçlanma için her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya, kredi taksitlerinin ertelenmesi veya öne çekilmesi ve vadesinin değiştirilmesini talep etmeye, anapara faiz denetim gideri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vb. krediden kaynaklanan geri ödemelerde kullanılmak üzere adımıza açılacak teminat hesabına virman talimatı vererek kredi taksitlerinin aktarılmasını sağlamaya, Belediyemizin mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkul ile diğer gelirlerimizi ipotek vermeye ve bloke etmeye, Belediyemizin her türlü hak ve alacaklarını terkin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi rehin vermeye, mevcut mevzuatı ve meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu işle ilgili her işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d bendine göre borçlanma yapmaya ve yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususunda; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Üniversitesi konservatuarının kültürel salonları ile konser, prova ve benzeri etkinliklerde sanatçı, solist ve ekipmanlarının ortak kullanımı ile ilgili kurumlar arası protokol imzalanması hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

 

02- Belediyemizin resmi kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde; Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü‘nde görev yapan Tuğba ÖZEN ve Kartal Onat OĞUZ’un öğrenci liderleri olarak, 23 Temmuz - 07 Ağustos 2022 tarihleri arasında Almanya’nın Oberhausen şehrinde gerçekleşecek olan programa katılmaları, belirtilen tarihlerin bir gün öncesi ve bir gün sonrasında hava yolu ile gidiş-dönüş, harcırah ve gerekli masrafların Genel Sekreterlik 2022 mali yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanarak ‘’Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli’’ sayılmaları ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesinde 9473 ada ve 3 parsel no'lu taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediyemizin tasarrufunda bulunan İklim ve Çevre Bilim Merkezi içinde yer alan planetaryum kısmının ve bağlı deney düzeneklerinin yapılması amacıyla Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş. tarafından firma isminin planetaryum binasında görünmesi şartıyla, 530.000,00 dolar şartlı bağış yapılması konusunun görüşülmesi,

 

04- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 10.06.2022 tarih ve 111 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz Belediyesi 2022 mali yılı ek ödeneği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Askı ilan süresi içerisinde Akdeniz Kent Merkezi I. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.12.2021 tarih ve 621 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Askı ilan süresi içerisinde Toroslar 6. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.01.2022 tarih ve 57 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,