Gündem 13 EYLÜL 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Eylül 2019 Cuma Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Eylül Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 EYLÜL 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 1.  EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) projesi kapsamında Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Vahap ŞEÇER’e yetki verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 (on) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
 2. Akdeniz Kentler Birliği’ne (MedCities) üye olunması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
 3. Aksa Çukurova Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Olağan Genel Kurulunda Sermaye Artırımı ile ilgili alınan karar doğrultusunda, Belediyemiz hissesi oranında  Sermaye İştirak Taahhütnamesi verilmesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 4. Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucular Kuruluna Mersin Büyükşehir Belediyesinin de katılması ve bu hususta Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 5. “3. Tarsus Gastronomi Günleri” kapsamında kentimizde bulunacak yurt içinden ve yurt dışından alanında isim yapmış ulusal gazetelerin yemek yazarları, televizyon yapımcıları, şefler ve akademisyenlerin ağırlanması, iaşe, ibate ve organizasyona ait tüm giderlerin ilgili bütçe tertibinden karşılanması için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 6. Mersin Valiliği’nin himayesinde 1-2-3 Kasım 2019 tarihinde düzenlenmesi planlanan 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali’ne maddi destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 7. Tarsus İlçesi, Dedeler Mahallesi Zeytin, Yaprak ve Salamura İşletme Tesisi Projesi kapsamında kurulan, mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan tesisi işleten S.S. Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ortak olunması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ve MBB’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
 8. Ulusal ve Uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya  derece alan ve Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden sporcu ve antrenörlere ödül verilmesi ve ilimizde faaliyette bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 9. Silifke İlçesi, Hacıishaklı Mahallesi 1272 parsel numaralı taşınmazın 130,00 m²lik kısmının “paket terfi merkezi” olarak kullanılmak üzere MESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 10. Aydıncık Belediyesi tarafından 14-15 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan VII. Uluslararası Kültür Turizm ve Tarım Festival giderleri için maddi destek talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 11. Belediyemiz Kadın Konukevi hizmetinden yararlanan kadınlara ve beraberindeki çocuklara harçlık verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
 12. Belediyemizin Stratejik Planı çerçevesinde ilimizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar öncelik sırasına göre planlanmış ve bütçeye konulan ödenek çerçevesinde projeler hazırlanarak yapım ihalelerine başlanmış ve yarım kalan yatırımlar halen devam etmekte olup; İller Bankası veya ticari bankalardan 349.500.000,00-TL’ye (üçyüzkırkdokuzmilyonbeşyüzbin) kadar kredi kullanma, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapma ve eksik işleri tamamlama; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d bendine göre borçlanma yapma ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususlarında, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’in yetkilendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 13. Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 64 sayılı meclis kararı ile Toroslar İlçesi, Güzelyayla Mahallesi sınırları içerisinde “Ağaçlandırılacak Alanlar”a ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu eklenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
 14. Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 647 ada 11 parseli de kapsayan alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 17.06.2019 tarih ve 2018/804E. 2019/667K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup; 2577 sayılı yasa gereğince işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 15. Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 647 ada 7 parseli de kapsayan alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 17.06.2019 tarih ve 2018/805E. 2019/666K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup; 2577 sayılı yasa gereğince işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 16. Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 647 ada 2 parseli de kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın taşınmazına ilişkin kısmının iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 03.07.2019 tarih ve 2018/803E. 2019/718K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup; 2577 sayılı yasa gereğince işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 17. Mezitli Mahallesi, 11111 ada 2 parseli de kapsayan alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazın reddine dair Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararının iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 03.07.2019 tarih ve 2018/1072E. 2019/683K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup; 2577 sayılı yasa gereğince işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 18. Silifke Belediye Meclisi’nin 10.06.2019 tarih ve 78 sayılı kararı ile; Taşucu Mahallesi, 7887 No.lu parsele ilişkin Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2018/629 Esas ve 2019/123 karar sayılı mahkeme kararı gereği ile iptal edilen imar planı tadilatı teklifi karara bağlanmış olup; yasa gereğince işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 19. Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, Kebendibi Mevkii orman sahasının “İbadet Alanı (Cami)” olarak planlanmasına  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 1. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.05.2019 tarih ve 44 sayılı kararı ile Akdeniz İlçesi, Tekke Mahallesi, 9628 ada 1 No.lu parsel ile Yaka Mahallesi, 9714 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 2. Anamur Belediye Başkanlığı’nın 21.05.2019 tarih ve E.4025 sayılı yazısı ile; Anamur İlçesi, Nasraddin Mahallesi, 139 ada, 3 parsel ve 140 ada, 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 3. Bozyazı Belediye Meclisi’nin 10.06.2019 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen Bozyazı İlçesi, Karaisalı Mahallesi, 161 ada, 1 numaralı parsel içerisine trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 4. Silifke Belediye Meclisi’nin 10.06.2019 tarih ve 76 sayılı kararı ile kabul edilen Mersin İli, Silifke İlçesi, Sarıcalar, Tosmurlu ve Gazi Mahallelerinde yer alan muhtelif yerlerde 7 adet trafo alanlarına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 5. Tarsus Belediye Meclisi’nin 11.06.2019 tarih ve 2019/6-1(62) sayılı kararı ile kabul edilen Tarsus İlçesi, Gaziler (Altaylılar) Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
 6. Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.05.2019 tarih ve 2019/5-1(42) sayılı kararı ile Tarsus İlçesi, Yenice Atalar, Yenice Yiğitbaşı, Yenice Fatih, Arıklı, Günyurdu, Yunacık ve Kanberhöyüğü Mahallelerini kapsayan alanda ilave ve revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
 7. Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi 9416 ada 1 parsel, 1969 parsel ve 2055 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
 8. Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi 906 ada 22 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
 9. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Heleke Mahallesi 607 ve 239 parseller ile Alifakı Mahallesi, 420, 1891 ve 1892 parsellere kurulacak olan “Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne imar yolu oluşturulmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
 10. Silifke Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilen Silifke İlçesi, Atik Mahallesi, 670 ada 3-4-5 ve 6 No.lu parselleri kapsayan alanlarda Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
 11. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi Meydan Projesi kapsamında 1546 parselin bir kısmına gelecek şekilde konumlandırılan Trafo Alanının yerinin değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli  uygulama imar planını değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 EYLÜL 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 672 ada 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 518 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. Erdemli İlçesi, Kargıcak Mahallesi, 639 ada, 5 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile; Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi’nde Akter-Akdeniz Taşucu Gemi Sanayi A.Ş.’ce yapımı planlanan “tersane” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için kurum görüşü talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.