Gündem 13 ARALIK 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Aralık 2019 Cuma Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Aralık Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vahap SEÇER

                                                                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 ARALIK 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi, 232 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Tarsus İlçesi, Meşelik Mahallesi, 1677 parsel (yeni 122 ada 443 parsel) numaralı taşınmaza “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Mut Belediye Meclisi’nin 09.05.2019 tarih ve 56 sayılı kararı ile;  Mut İlçesi, Yazalanı Mahallesi, 413 ada 132 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Aydıncık İlçesi 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında, Mersin İli Toprak Koruma Kurulu’nun 15.11.2019 tarih ve 2019/08 sayılı kararı ile Tarım Dışı Kullanım İzni verilen toplam 60,7389 hektarlık alana ilişkin 5403 sayılı Kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Kamu Yararı Kararı” alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Davacı Güzeller Petrol Ürün. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 2018/1635E. sayılı dosyası ile açılan davada; tapuda Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 3394 parseli de kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazın reddine dair Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararının; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu, kazanılmış hakkına riayet edilmediği, eşitlik ilkesine aykırı hareket edildiği, Akaryakıt İstasyonu olarak işaretlenmesi gerektiği iddia edilerek, iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 03.10.2019 tarih ve 2018/1635E. 2019/1062K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar veren, Mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Mezitli Belediye Meclisi’nin 14.06.2019 tarih ve 84  sayılı kararı ile kabul edilen Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 59 ada 1,3,4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 391 ada 1 parsel ve 392 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 566 sayılı kararı ile onaylanmış ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30.10.2019-30.11.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmış olup; ilgili karara askı ilan süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

08- Mersin  Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün 19/11/2019  tarih  ve 26985 sayılı yazısı ile yeniden görüşülmesi talebi ile idaremize iletilen Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kargıcak Mahallesi, 639 ada, 5 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

09- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2019 tarih ve 530 sayılı kararı ile Mersin İli Yenişehir İlçesi Emirler Mahallesi 102 ada, 23, 24 ve 25 parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 25.10.2019-25.11.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmış olup askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

10- Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 02/12/2019 tarihli ve E.160307 sayılı yazısı ile 2020 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Zabıta Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğünün gelirlerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

11- Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi 557 ada, 173 parsel nolu taşınmazın ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari amaçla kullandırılmaması/devredilmemesi, tahsis amacı dışında kullanılmaması, tahsis amacına uygun kullanım nedeniyle ticari amaca yönelik ünitelerin söz konusu ve zorunlu olması durumunda Belediyemizden izin alınması, tahsis amacına uygun kullanım süresinde tahsis edilen taşınmazlar ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. giderlerin tahsisli Belediyeye ait olduğu, yapılan rutin tespitlerde belirtilen hususlara aykırılık olduğunun belirlenmesi halinde tahsis işleminin iptali için gerekli iş ve işlemlere başlanacağı şartıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirtilen park (mesire ve piknik alanı) amacında kullanılmak üzere 10 (on) yıl süreliğine Erdemli Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

12- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.09.2019 tarihli ve 477 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

13- Çamlıyayla İlçesi, Sebil Mahallesi, 1526 parsel nolu taşınmazın üzerinde bulunan eski belediye hizmet binasının bodrum kattaki yaklaşık 200 m²’lik alanın “ambar” olarak kullanmak amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü adına 10 yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

14- Yenişehir İlçesi Bölge Parkı Kentsel Tasarım Alanı içerisinde bulunan Gençlik Lokali ile Buz Pistinin ve Mezitli İlçesi Kentsel Tasarım Alanı içerisinde bulunan Spor Tesisi ile Engelliler Lokalinin Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye devredilen işletme hakkının iptal edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

15- Kültürel ve Sanatsal işbirliğimiz çerçevesinde Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Güzelyurt Tiyatro Günleri Festivali’ne, 06–07–08–09 Ocak 2020 tarihlerinde “Sevgili Doktor” adlı yetişkin oyunu ile gidilmesi planlandığından; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü oyuncularından, oyunda görevli olan 20 (yirmi) personel ve 2 idarecinin, bahse konu etkinliğe harcırahlı görevli olarak gönderilmesi, gidiş-dönüş ulaşımının uçakla yapılması ve giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın 2019 yılı Bütçesinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

16- İdaremiz tarafından yapılan Taşucu Limanındaki tüm limancılık faaliyetlerine 29.11.2019 tarihinde son verildiğinden, Mersin Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan dayanıklı taşınırların Taşucu Gümrük Müdürlüğü’ne devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

17- Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Tabip Odası Başkanlığı arasında Gezici Göz Sağlığı Hizmeti Verilmesi için planlanan İş Birliği Protokolünü imzalamak üzere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

18- Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Rotary Kulubü Derneği arasında Gezici Kalp Sağlığı Hizmeti Verilmesi için planlanan İş Birliği Protokolünü imzalamak üzere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

19- 2009 Yılından günümüze kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine tahakkuk ettirilen, tahsil edilen veya mahsuplaşılan evsel katı atık taşıma ve bertaraf bedellerinin faiz ve tüm diğer kalemleri ile birlikte ilçe belediyelerine geri iade edilmesi, ödenmiş ya da mahsuplaşılmış olanların başka kalemlere mahsup edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

20- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Katı Atık Yönetim Planının yapılması, yaptırılması; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların yeniden değerlendirilmesi (geri kazanımı), depolanması, bertaraf edilmesiyle beraber bu çalışmalar için gerekli tesislerin kurulması, kurdurulması, işletilmesi, işlettirilmesi ve yönetimsel hizmetlerine ilişkin Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

21- 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde yayımlanan “Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği” kapsamında ilçe belediyelerince evsel katı atıkların yönetimi hizmetlerine göre hazırlanan 2020 yılı İlçe Belediyeleri Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 ARALIK 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01-  Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 1979 parseli kapsayan alanda, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz Toroslar Yenişehir Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile anılan plana yapılan itirazın reddine ilişkin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararın iptalinin talep ve dava edildiği davada; “dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; Mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2020 Yılı Ocak ayı itibari ile toplantı tarihlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,