Gündem 12 TEMMUZ 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Temmuz 2019 Cuma Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Temmuz Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 TEMMUZ 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi 1448 ve 1449 parsellere yönelik alınan mahkeme kararına uygun işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi 916 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi 374 ada 7 ve 8 numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 09.05.2019 tarih ve 19/275 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan Mezitli İlçesi Mezitli Mahallesi 1027 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün E.25070 sayılı yazısı doğrultusunda Yenişehir İlçesi tapuda Menteş Mahallesi 2374 ada 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin ortak proje kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2019 tarih ve 249 sayılı kararı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre 27.05.2019-27.06.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmış olup; bir aylık askı ilan süresi içerisinde edilen iki (2) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.05.2019 tarih ve 2019/5-1(41) sayılı kararı ile kabul edilen Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 868 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

08- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 05.07.2019 tarih ve 64 sayılı kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 647 ada 375 no.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

09- Erdemli’de geleneksel olarak 34.sü gerçekleştirilecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Güreş Etkinlikleri Kutlama giderlerini karşılamak üzere, Belediyemizden maddi destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

10- Belediyemizin Stratejik Planı çerçevesinde ilimizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar öncelik sırasına göre planlanmış ve bütçeye konulan ödenek çerçevesinde projeler hazırlanarak yapım ihalelerine başlanmış ve yarım kalan yatırımlar halen devam etmekte olup; İller Bankası veya ticari bankalardan 349.500.000,00-TL’ye (üçyüzkırkdokuzmilyonbeşyüzbin) kadar kredi kullanma, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapma ve eksik işleri tamamlama; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d bendine göre borçlanma yapma ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususlarında, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’in yetkilendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

11- Çamlıyayla’da 13-14 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 5. Geleneksel İğne Oyası Festivali ve 23-24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Çamlıyayla Motor Festivali (Motofest) giderlerini karşılamak üzere Belediyemizden maddi destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

12- Tarsus’ta 2-3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Gülek Mahallesi Karboğazı Mevkii’nde gerçekleştirilecek Doğa Festivali giderlerini karşılamak üzere, Belediyemizden maddi destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

13- Sosyal Marketlerin (Dosteli Market) mevcut stoklarının bitmesinden sonra hizmetinin sonlandırılarak kapatılmaları ve ihtiyaç sahiplerine Elektronik Kart (Ön Ödemeli Kart) sistemi ile gıda, temizlik ve giyim yardımı yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

14- Mülkiyeti Musa TANRIVERDİ adına kayıtlı, İlimiz, Çamlıyayla İlçesi, Bağçatağı Mahallesi, Hüseyinalanı Mevkii’nde 102 ada, 6 parsel numaralı 1.180 m² yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) fıkrası uyarınca mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere şartlı bağışının kabulü ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

15- 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan, Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın gelirlerinden olan “Hayvan Kesim Ücretinin Kurban Bayramında Ücretsiz Olması”  ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

16- MER-EK Ekmek Fabrikası bütçe içi işletmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

17- Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 321 ada, 409 parselde bulunan zemin kat 30 No.lu bağımsız bölümlü taşınmaz ile Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 3216 parsel sayılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına devredilmesi, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 381 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz içerisinde bulunan 87,00 m² trafo alanının ve Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 245 ada, 435 parsel sayılı taşınmaz içerisindeki 62,71 m² trafo alanının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 TEMMUZ 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Sadık ALTUNOK’un istifası ile boşalan Encümen Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere gizli oy ile üye seçimi yapılması,

02- Akdeniz Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan “Akdeniz Belediyesi Yazlık Sinema ve Müzik Festivali” giderlerini karşılamak üzere Belediyemizden 100.000-TL maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.