Gündem 12 Aralık 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Aralık 2022 Pazartesi Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Aralık Ayı

Olağan Toplantısı I. Birleşim Gündemi

 

01- Açılış ve yoklama

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

03- Gündem dışı konuşmalar

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

                                                                                                                 Vahap SEÇER

                                                                                                                            Büyükşehir Belediye Başkanı

 


BİRİMLERDEN GELEN KONULAR


01- Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 10478 ada 31 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2021 tarih ve 438 sayılı kararı ile onaylanmış olup; askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlara ilişkin Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.02.2022 tarih ve 51 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,


02- Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi 146 ada 11 parselin bir kısmına Trafo Alanı işaretlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


03- Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi 8333 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin alınan Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 2021/1360E. sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


04- Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi 8565 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Ticaret+Konut Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,


05- Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.07.2022 tarih ve 158 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 904, 906 ve 921 adalar ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,


06- Silifke Belediye Meclisi’nin 03.10.2022 tarih ve 2022/88 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi, Gazi ve Sarıcalar Mahallesi sınırları içerisinde Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,


07- Mezitli Belediye Meclisi’nin 03.10.2022 tarih ve 214 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi 47 ada 3, 4, 5, 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,


08- Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 5586 ada 4 parselde Trafo Alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,


09- Erdemli Belediye Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda; Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,


10- Toroslar Belediye Meclisi'nin 09.05.2022 tarih ve 28 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,


11- Tarsus İlçesi, Yeni Mahalle 4151 ada 1 parsel numaralı taşınmazın “Ticaret-Konut (TİCK) Alanı” olarak planlanması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,


12- Tarsus İlçesi, Yunusoğlu Mahallesi 725 parsel numaralı taşınmazın “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili konunun görüşülmesi,


13- Askı ilan süresi içerisinde Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge (Kocavilayet-Bozön Kesimi) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.10.2022 tarih ve 525 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

14- Toroslar Belediye Meclisi'nin 02.09.2022 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen "Toroslar 8. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı” ile ilgili konunun görüşülmesi,


15- Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.11.2022 tarih ve 2022/12-1(117) sayılı kararı doğrultusunda; 124 adet mahallenin Kırsal Mahalle olarak belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


16- MBB Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,


17- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin "İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” bölümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,


18- MBB Ticari Plakalı Araç (T, M, S, H ve C) Yönetmeliklerinin revize edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


19- Zabıta Personeline 2023 yılında ödenecek maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


20- İtfaiye Personeline 2023 yılında ödenecek maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


21- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akkuyu Nükleer A.Ş. İtfaiye Teşkilatları arasında Eğitim Bilgi Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolü imzalanması ve bu kapsamda düzenlenecek olan protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya Başkanın uygun göreceği belediye bürokratına yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


22- 2023 Yılı için Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aylık olağan toplantıları ilk birleşim tarihlerinin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


23- Anamur Kaymakamlığı ve Anamur Şoförler Odası Başkanlığı temsilcileri ayrıca vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda; Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun 114 adet "S" serisinden (Servis) plaka kiralama iş ve işlemleri için Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


24- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


25- Büyükşehir Belediyemiz ile Türkiye Kızılay Derneği arasında kan ihtiyacı duyulan hastaların daha hızlı ve daha sağlıklı bir şekilde il sınırları içerisinde kan temin edilebilmesi için Türkiye Kızılay Derneği ile Belediyemiz arasında ortak proje yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


26- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesinin hükümleri uyarınca halen görevlerine devam etmekte olan 8 kişi x 12 ay = 96 Adam/ay miktarı esas alınarak hazırlanmış olan; 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait geçici işçi vize cetveli ile ilgili konunun görüşülmesi,


KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR


01- Mut İlçesi, Hamam Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Mersin İli, Toroslar İlçesi Kuzey Kesimi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


03- Toroslar 3. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


04- Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 2. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,