Gündem 11 NİSAN 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Nisan 2022 Pazartesi Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Nisan Ayı

Olağan Toplantısı I. Birleşim Gündemi

 

01- Açılış ve yoklama

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

03- Gündem dışı konuşmalar

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

        

 

                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01-  Mersin Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi,

 

02- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 16. Maddesi doğrultusunda; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy ile Büyükşehir Belediye Encümeni’ne 5 üye seçilmesi,

 

03- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 15. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesi doğrultusunda; işari oylama ile İhtisas Komisyonları seçiminin yapılması,

 

04- Mersin sınırları dahilinde ikamet eden ulusal ve uluslararası düzeyde 2021 yılında spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan sporcu, antrenör, teknik yönetim ve öğrencilere  ödül verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2015 tarihli ve 260 sayılı kararı ile kabul edilen  Mersin Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin iptal edilerek yürürlükten kaldırılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği’nin Haziran ayı içerisinde düzenleyeceği 5. Mersin AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması için 25.000-TL'lik (yirmibeşbin) maddi desteğin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2022 mali yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07- İçel Sanat Kulübü'nün 5-6-7 Mayıs 2022 tarihlerinde yapacağı 1. Mizah Günleri etkinliğine 30.000-TL'lik (otuzbin) nakdi desteğin, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2022 mali yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- Öğrencilerin, çeşitli sanat dalları hakkında bilgi edinmelerini ve sanat bilinçlerinin oluşmasını sağlamak, sanata ve sanatçıya ilgilerini arttırmak, sanata yönelik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalama yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarında Dair Yönetmelik gereğince II sayılı boş kadro değişikliği, III sayılı dolu kadro değişikliği  cetvelinde ve teşkilat şemasında değişiklik yapılması, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarında Dair Yönetmelik’in ve yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 tablonun değiştirilmesi ve ödenek aktarımı yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

10-  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışma izinleri ile ilimizde sürdürülen arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları ile ilgili Kazı Başkanlıklarının 2022 yılı için destek talepleri doğrultusunda; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2022 Mali yılı Bütçesinde Arkeolojik Kazı Giderleri olarak yer alan ödeneğin kazı ve yüzey araştırmalarının desteklenmesine ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla bu amaçlı yapılacak protokollerin imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

11- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret tarifesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının gelir kalemlerinde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi

 

12- Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’nin talebi doğrultusunda; kullanım hakkı kendilerine verilen Yenişehir İlçesi Kültür Park Kentsel Tasarım alanı içerisinde yer alan “Buz Pisti”, Mezitli İlçesi Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 85 numaralı (Dondurma Kafe) kafeterya, Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 43 numaralı (Festival Kafe) kafeteryanın kullanım haklarının iptali ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

13- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Bağlı Bütçe içi İşletmeler Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan, Mersin Büyükşehir Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi'nin faaliyetleri kapsamında üretimi yapılan ekmeğin çeşitlerine göre satış fiyatının belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

14- Askı ilan süresi içerisinde Yenişehir III. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı'na gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

15- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 07.03.2022 tarih ve 49 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 128 ada 9 parselin güneyi ile 128 ada 41 parsel ve güneyindeki Tapulama Harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

16- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 11.03.2022 tarih ve 54 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 166 ada 24 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

17- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yazısı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, TCDD Mersin Limanı 20-21 nolu Rıhtımlarına İlave Rıhtım alanı amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına esas Kurum Görüşü verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

18- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 07.03.2022 tarih ve 50 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, 9493 ada 15, 16, 17, 18, 26 parseller ile 11369 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

19- Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.03.2022 tarih ve 22 sayılı kararı doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Yeşil Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

20- Toroslar Belediye Başkanlığının 07/03/2022 tarih ve E. 54739 sayılı yazısı doğrultusunda;  6360 sayılı Büyükşehir yasası ile 2014 yılında Toroslar Belediyesine bağlanan 37 mahallenin cadde ve sokak isimlerinin düzenlenmesi talep edilmekte olup; talep edilen 37 mahalledeki 168  adet caddenin ve  6727 adet sokağın isimlendirilmesi ve değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

21- İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi doğrultusunda; Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 140 ada 8 parselin Kamu Hizmeti Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

22- İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 310.000.000,00-TL (Üçyüzonmilyon) kredi kullanmaya, Belediyemiz adına borçlanma için her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya, kredi taksitlerinin ertelenmesi veya öne çekilmesi ve vadesinin değiştirilmesini talep etmeye, anapara faiz denetim gideri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vb. krediden kaynaklanan geri ödemelerde kullanılmak üzere adımıza açılacak teminat hesabına virman talimatı vererek kredi taksitlerinin aktarılmasını sağlamaya, Belediyemizin mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkul ile diğer gelirlerimizi ipotek vermeye ve bloke etmeye, Belediyemizin her türlü hak ve alacaklarını terkin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi rehin vermeye, mevcut mevzuatı ve meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu işle ilgili her işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d bendine göre borçlanma yapmaya ve yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususunda; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01-  Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 187 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, tapuda Tece Mahallesi, 131 ada 1 parsel ve 132 ada 2 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu,  Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih ve 48 sayılı kararı doğrultusunda; Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi (Mezitli İlçesi, Atatürk Mahallesi) 244 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih ve 44 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 496 ada 14 ve 17 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda;  Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi sınırları içeresinde yapılması planlanan Anayurt Mezarlığı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 102 ada 1 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan park alanına “Trafo Alanı” işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 07.03.2022 tarih ve 51 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 560 ada 84 ve 96 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Mezitli I. Etap (Davultepe Planlama Bölgesi), Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi), Mezitli III. Etap (Kuyuluk Planlama Bölgesi) ve Mezitli IV. Etap (Tece-Davultepe Kıyı Kesimi Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih ve 41 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 123 ada 1 parsel, 124 ada 1 parsel, 493 ada 1 parsel, 494 ada 3 parsel, 496 ada 1 ve 3 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih ve 45 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 643 ada 1 parsel, 644 ada 1 parsel, 645 ada 1 parsel ve 4431 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

10- Toroslar Belediye Meclisi’nin 06.07.2021 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen Toroslar 9. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

11- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.02.2022 tarih ve 60 sayılı kararı ile kabul edilen, Efrenk (Müftü) Vadisi Yenişehir Kesimi I. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

12- MESKİ Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; tapuda Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi 3136 ada 1-2-3 parsellerin "Kültürel Tesis Alanı" olarak işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

13- Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerini içeren Denetim Komisyonu raporunun Meclis’in bilgisine sunulması.