Gündem 11 Haziran 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Haziran 2018 Pazartesi Günü Saat 10.00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Haziran Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.

05-  Dilek ve temenniler.                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                        Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1.  Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarih ve 110 sayılı kararı ile; Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi, 136 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarihli ve 58 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mahallesi, 301 ada, 137 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. Mersin İli, Mut İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 107 ada, 243 No.lu parselde Güneş Enerji Santrali yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Mersin Büyükşehir Belediyesi helikopterinin kullanım usulleri, görevlendirilmesi ve kiralanması ile helikopter uçuş ve uçacaklarının belirlenmesi, ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Heliportu’nun uygun kullanım usullerinin tayini maksadıyla hazırlanan “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Helikopter ve Heliport İşletme Yönetmeliği” ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 04.05.2018 tarihli ve 62 sayılı kararı ile onaylanan; Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 3991 No.lu adanın güneyi ve 3992 No.lu adanın doğusunda bulunan Park Alanı ve yolları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. Toroslar İlçe Müftülüğü’nün 27/03/2018 tarihli ve 275 sayılı yazısı ile; İlimiz, Toroslar İlçesi, Aladağ Mahallesi, 842 ve 843 No.lu parsellerde kayıtlı 143,00 m² ve 403,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan Borcak Camii, Cami Lojmanı ve müştemilatının Diyanet İşleri Dairesi Başkanlığı’na (Toroslar İlçe Müftülüğü’ne) tahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. Silifke Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 07/05/2018 tarihli ve 1235/Loj. sayılı yazısı ile; İlimiz, Silifke İlçesi, Susanoğlu Mahallesi’nde mülkiyeti Belediyemize ait 190 parsel numaralı 877,00 m² yüzölçümlü taşınmazın “Jandarma Asayiş Noktası” olarak kullanılmak üzere Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı’na tahsisi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8. Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 11/05/2018 tarihli E.9292040 sayılı yazısı ile; İlimiz, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 2829 parsel numaralı, 4.076,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 50.Yıl Gökçeliler İlkokulu’nun bulunduğu alanın 20 yıllığına Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.05.2018 tarihli ve 2018/5-1(52) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, muhtelif mahallelerde trafo alanları işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. 20-21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 12. Anamur Kültür ve Muz Festivali giderleri için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçe tertibinden 100.000,00.-TL maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 11. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 6718 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan 74,49 m² alanının, süresi 30 yılı geçmemek üzere, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 12. Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup da kamu hizmetlerinde kullanılmayan ve gelecekte de kullanılması planlanmamış olan kat mülkiyeti ve ana taşınmazların satışı ve satış için Mersin Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 13.  3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunu’nun uygulanmasına dair yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak 08/01/2016 tarihli protokol ile Mersin İli, Silifke İlçesi, Atakent Mahallesi, Susanoğlu ve Kapızlı Mevkii’nde bulunan, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki mülkiyeti hazineye ait Susanoğlu 448 ve Kapızlı 721 parsel numaralı toplam 164.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların işletilmesi hakkı Mersin Büyükşehir Belediyesi tasarrufuna geçmiş; bu alanların işletme hakkı ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. Maddesine dayanılarak 12.02.2016 tarihli ve 149 sayılı meclis kararı ile Denizkızı Turizm A.Ş.'ye devredilmiş olup; İl Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan protokolle  ticari kullanım alanı 19.142,00 m2ye çıkarılmış proje alanındaki imalatların, Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından yapımı, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce Milli Emlak Müdürlüğü’ne yatırılacak cari yıl maktu kira bedeli üzerinden belediye meclisince yapılacak yüzdelik orandaki artış ile belirlenecek yıllık kira bedeli üzerinden işletme hakkının Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’ye devir edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 14. Gülnar İlçesi, Işıklı Mahallesi, Coka Mevkii, 109 ada, 103 No.lu parsel, 4.200,18 m2 yüzölçümüne sahip mezarlık nitelikli taşınmazın içerisinde yer alan su deposunun bölge halkının su ihtiyacının giderilmesi amacıyla, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına 10 (on) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 15. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 14.05.2018 tarihli ve E.62693 sayılı yazısı doğrultusunda; Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde H. Okan Merzeci Bulvarı ile 34. Cadde kesişimine Katlı Kavşak (Kipa Kavşağı) yapılmasına ilişkin hazırlatılan projenin imar planlarına işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 16. Anamur Belediye Meclisi’nin 06.04.2018 tarihli ve 38 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 474 ada, 20 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 17. 02/03/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete ve yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadroda ve Teşkilat Şemasında yer alan Şeflik sayısında değişiklik yapılması ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 tablonun da değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 18. Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 393 ada, 1 parsel numaralı 52.538,60 m2 yüzölçümlü taşınmazın maliklerinden Aşkın YÜCE’nin 17/05/2018 tarihli dilekçesine istinaden, 39,13 m2’lik hissesinin karşılığında, kendisine 8 adet mezar yeri verilmesi şartı ile söz konusu taşınmazın şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 19. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.04.2018 tarihli ve 275 sayılı kararı ile onaylanan; Mersin Kent Merkezi Doğu Girişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 1. Kısıma askı süresi içerisinde yapılan 6 adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 20. Akdeniz İlçesinde bulunan 5 adet otoparkın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda 10 (on) yıl süreli kiralama ihalesi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 21. Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarihli ve 190 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 869 ada, 6-7-8-9-10-11-12 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 22. Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarihli ve 108 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Mahallesi, 1225 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 23. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarihli ve 7811 sayılı yazısı ile; İlimiz, Gülnar İlçesi, Dayıcık Mahallesi, 194 ada, 4 No.lu parselde yer alan tarla vasıflı 22.492,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yer alan 30,00 m2lik su deposunun, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına 10 (on) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 24. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarihli ve 372 sayılı kararı ile 10 (on) yıllığına Tarsus İlçe Müftülüğü adına tahsis edilen Tarsus Kültür Park içerisinde yer alan Molla Kerim Mescidi’nin tahsis süresinin 10 (on) yıldan 25 (yirmibeş) yıla çıkartılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 25. Aydıncık Belediyesi’nce Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, 640 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 26. Erdemli Belediye Meclisi’nin 08.05.2018 tarihli ve 123 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 2 ada, 522 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 27. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarihli ve 509 sayılı kararı ile kabul edilen ve her yıl Nisan ayı içerisinde revizyonu kararlaştırılan “Mersin Büyükşehir Belediyesi Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”te yapılan değişiklikler ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 28. 13-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan MULTİ Öğrenci Değişim Programı Litvanya Klaipeda’da yapılacak olup, söz konusu program kapsamında; yurtdışına gidecek olan personel ve öğrenci liderlerinin bir gün öncesi ve sonrası belirtilen tarihlerde, hava yolu ile gidiş-dönüş, harcırah ve gerekli tüm masraflarının ilgili Birim ve Daire Başkanlığının bütçesinden karşılanarak, harcırahlı olarak “Yurtdışına Resmi Görevli- İzinli” sayılmaları ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 29. 11-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan MULTİ Öğrenci Değişim Programı Almanya Oberhausen’da yapılacak olup, söz konusu program kapsamında; yurtdışına gidecek olan personel ve öğrenci liderlerinin bir gün öncesi ve sonrası belirtilen tarihlerde, hava yolu ile gidiş-dönüş, harcırah ve gerekli tüm masraflarının ilgili Birim ve Daire Başkanlığının bütçesinden karşılanarak, harcırahlı olarak “Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli’’ sayılmaları ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 30. 20-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan MULTİ Öğrenci Değişim Programı Japonya Kushimoto’da yapılacak olup, söz konusu program kapsamında; yurtdışına gidecek olan personel ve öğrenci liderlerinin bir gün öncesi ve sonrası belirtilen tarihlerde, hava yolu ile gidiş-dönüş, harcırah ve gerekli tüm masraflarının ilgili Birim ve Daire Başkanlığının bütçesinden karşılanarak, harcırahlı olarak “Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli’’ sayılmaları ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 31. Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 27.07.2017 tarihli ve E.223 sayılı yazısı doğrultusunda; Mersin İli, Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 860 ada, 11 parsel sayılı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın ortak proje kapsamında “Sağlık Tesis Alanı” olarak işaretlenmesi yönünde İdaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 32. Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.06.2018 tarihli ve 99 sayılı kararı ile; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 468 ada, 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 33.  Akdeniz ve Yenişehir İlçeleri, Hamidiye, Piri Reis ve Turgut Reis İdari Mahallelerinin (Bahçe ve Hamidiye Kadastral Mahalleleri) fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması, depreme karşı yapı stoğunun oluşturulması, Müftü Deresinin ıslahının yapılması ve dere çevresinin düzenlenmesi için dere çevresinde kalan mülkiyetlerin dere dışına çıkarılması ve Mersin Kent Meydanı oluşturulması amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarih ve 28 sayılı kararıyla “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmiş olup; yeniden düzenlenen alan sınırları işaretlenen bölgenin ekli listede belirtilen Kamu kullanımındaki kayıtlı parseller dışında tutularak kalan alanın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 73. Maddesine göre “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 34. Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir İlçeleri, Alsancak, Demirtaş, Mustafa Kemal, Portakal, H. Okan Merzeci, Karaisalı, Kocavilayet, Fuat Morel, Limonluk, Cumhuriyet ve Hürriyet İdari Mahallelerinin (Bahçe, Hamidiye, Menteş, Kocavilayet ve Karaisalı Kadastral Mahalleleri) fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması, depreme karşı yapı stoğunun oluşturulması, Müftü Deresinin ıslahının yapılması ve dere çevresinin düzenlenmesi için dere çevresinde kalan mülkiyetlerin dere dışına çıkarılması ve Mersin Kent Meydanı oluşturulması amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarih ve 27 sayılı kararıyla “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmiş olup; yeniden düzenlenen alan sınırları işaretlenen bölgenin ekli listede belirtilen Kamu kullanımındaki kayıtlı parseller dışında tutularak kalan alanın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 73. Maddesine göre “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 35. Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, 131 ada, 34, 44, 45 ve 46 No.lu parsellere ilişkin Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. Mersin İli, Toroslar İlçesi muhtelif yerlerde trafo işaretlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 390 ada 1 No.lu parsel ve 393 ada 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım  Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Mersin İli, Erdemli İlçesi, muhtelif mahallelerde trafo yeri işaretlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Anamur Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarihli ve 21 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 247 ada, 157 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım  Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi,  Kamaş Mevkii, 1553 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarihli ve 46 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, 154 kV Tarsus Trafo Merkezi – Nacarlı Trafo Merkezi Enerji İletim Hattı’na ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, Ataş Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.’ye ait iskele yapısında değişiklik amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon teklifine ilişkin kurum görüşü ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, OPET Terminal Alanı Denizdibi Boru Hattı ve Şamandıra Sistemi Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine ilişkin kurum görüşü ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 20 ada, 219 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu,  Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. Silifke Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarihli ve 64 sayılı kararı ile kabul edilen; Silifke İlçesi,  Mukaddem Mahallesi, 134 ada, 4, 5, 80 No.lu parsellerde “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Cemevi)” yapılmasına ilişkin koruma amaçlı  1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile  koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ortak proje kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yetki verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. Silifke  Belediye Meclisi’nin 05.04.2018 tarihli ve 75 sayılı kararı ile; Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi’ne ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Mülga Narlıkuyu Belediye Meclisi’nin 16.10.2012 tarihli ve 27 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun uygulanmasının durdurulması ve imara dair hiçbir işlem yapılmaması ilişkin, Silifke Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarihli ve 63 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık  Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,