Gündem 10 Aralık 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10 Aralık 2018 Pazartesi Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Aralık Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.

05-  Dilek ve temenniler.

                                                                                                                                                       Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 10 ARALIK 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00’DE

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

01- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51. maddesine istinaden; 2019 yılı için belediyemizde görev yapan zabıta memurlarına ödenecek olan maktu mesai ücreti ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- İlimiz, Toroslar İlçesi, Osmaniye (Akbelen) Mahallesi, 13206 ada, 3 No.lu parselde 3.400,00 m² yüzölçümlü cami vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan Hz. Hamza Cami, kuran kursu ve cami lojmanının, cami ve kuran kursu için 20 (yirmi) yıl, cami lojmanı için 5 (beş) yıl süre ile Toroslar Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli ve 686 sayılı kararı ile görüşülen, Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Atalar, Yenice Yiğitbaşı, Yenice Fatih, Arıklı, Günyurdu, Yunacık ve Kanberhöyüğü Mahallelerini kapsayan alanda ilave ve revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süreci içerisinde edilen 41 (kırkbir) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- İlimiz, Gülnar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 124 ada, 77 No.lu parselde kayıtlı mülga Büyükeceli Belediye Hizmet Binası içerisinde yer alan 131-B (66,00 m² lik) ve 131-F (21,76 m²’lik) No.lu odaların 10 (on) yıl süre ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- Türkiye Kızılay Derneği Silifke Şubesi’ne ait Mükerrem TOKER Aşevi’nde tüm giderlerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanacağı 1 (bir) aşçı personelin çalıştırılmasına ilişkin, Mersin Büyükşehir Meclisi’nin 12/01/2015 tarihli ve 34 sayılı kararı ile yapılan protokolün 5 (beş) yıl süre ile uzatılması ve iş birliği protokolü imzalaması için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde otopark bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi amacı ile Mezitli Belediyesi’nden gelen meclis kararı doğrultusunda hazırlanan öneriler ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07- Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerine 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2019 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nda öngörülen, Büyükşehir Belediyesi’nde fazla mesai ücreti olarak uygulanan miktarın en üst sınırından uygulanabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

08- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun (Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı) 15. maddesine istinaden; belediyemize ait gelirler, araçlar ve mallar ile ekli listede bulunan belediyemizin muhtelif bankalarda açılan hesaplarının kamu hizmetlerinde fiilen kullanılması nedeniyle haczedilemez kararı alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

09- Mersin İli, Silifke İlçesi, Burunucu Mahallesi sınırlarındaki binalara ve bağımsız bölümlere ait adres bilgilerinin, sahada yeni sokak açılarak numarataj güncellemesi yapılacağından; Silifke Belediyesi’nce teklif edilen yirmidört adet sokak ve bir adet cadde isminin verilebilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10- MESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’nın talebi üzerine; MESKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgili harcama birimleri 2018 Yılı sonu itibariyle kullanılmayacağı öngörülen ödenekleri belirlenmiş olup, talep edilen kalemlere toplam 22.200.000,00.-TL’nin aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11- Silifke İlçesi, Arkum (Altınkum) Mahallesi, 808 No.lu parselde bulunan Altınkum Cami lojmanı olarak kullanılan taşınmazın 5 (beş) yıl süre ile Silifke İlçe Müfütlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarihli ve 100 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19 K-I pafta, 254 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13- İlimiz, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 1801 No.lu parsel içerisinde yer alan Belediye Hizmet Binası ikinci katındaki 3 odanın civar mahallelere daha iyi hizmet verebilmek için MESKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 10 ARALIK 2018 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

01- Mersin İli, 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükmü değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

02- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Dedeler Mahallesi, 845-859-948-949-950 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,

03- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 868 No.lu parsele yönelik alınan Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/645 E. sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

04- Tarsus Belediye Meclisi’nin 04.10.2018 tarihli ve 2018/9-1(89) sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Tarsus İlçesi, 02117 sokak ile 0256 sokak arasına menfez yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

05- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Darısekisi Mahallesi, 955 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

06- Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 20 ada, 103 ve 104  No.lu parseller ve 271 ada, 5-6-7-8-9 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

07-  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Sarıkaya Mahallesi, 166 ada, 95 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

08- Erdemli Belediye Meclisi’nin 16.10.2017 tarihli ve 205 sayılı kararı ile uygun görülen; Mersin İli, Erdemli İlçesi “Kızkalesi Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı” işi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

09- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarihli ve 48 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, 124 ada, 3 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

10- Mersin İli, Silifke İlçesi, Işıklı Mahallesi, 177 ada, 1 No.lu parsel içerisinde 4849,13 metrekarelik Orman sahası alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,