Gündem 09 ARALIK 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09 Aralık 2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Aralık Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Gülcan KIŞ

                                                                                               Büyükşehir Belediye Başkanı V.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 09 ARALIK 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01-  Belediyemizce 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek; kültür, sanat, turizm, tanıtım ve spor faaliyetleri, belirli gün ve haftaların kutlanması ve anılması, sosyal projeler, çalıştaylar, kongreler, seminerler vb. organizasyonlar ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7, 18 ve 24. maddeleri, Belediye Kanunu’nun 14, 15, 38, 60, 74, 75 ve 77. maddeleri ile diğer kanunlardaki hükümlere istinaden, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kişi, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak olan ortak hizmetler ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Mersin 2.İdare Mahkemesi 26/09/2019 tarih 2018/1645 E. ve 2019/1033 K. sayılı kararında açıklanan nedenlerle dava konusu 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının plan hükümlerinin 1.36 maddesinin iptaline, dava konusu taşınmazın kısmen “orta yoğunluklu konut alanı (170 k/ha)”olarak ayrılmasına dair 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının kabulüne ilişkin 31.07.2018 tarih 560 sayılı Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile bu karara yapılan itirazın reddine dair 12/10/2018 tarih ve 700 sayılı kararın iptali istemi yönünden ise davanın reddine karar verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03-  Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; 2020 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Zabıta Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğünün gelirlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- 2872 Sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde yayımlanan “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği” kapsamında ilçe belediyelerince evsel katı atıkların yönetimi hizmetlerine göre hazırlanan 2020 yılı İlçe Belediyeleri Evsel Katı Atık Tarife raporları ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık planının yapılması, yaptırılması, katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi (geri kazanılması) depolanması, bertaraf edilmesiyle beraber bu çalışmalar için gerekli tesislerin kurulması, kurdurulması, işletilmesi, işlettirilmesi ve yönetimsel hizmetlerine ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi raporu ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- Kültür ve sanatsal işbirliğimiz çerçevesinde Kıbrıs/Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen “Geleneksel Güzelyurt Tiyatro Günleri” Festivaline 6-7-8-9 Ocak 2020 tarihlerinde “Sevgili Doktor” adlı yetişkin oyunu ile gidilmesi planlanmakta olup; Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü oyuncularından, oyunda görevli olan 20 (yirmi) personel ile 2(iki) idarecinin bahse konu etkinliğe görevlendirilmesi ve gerekli harcamaların 2019 yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07- Erdemli Belediyesi’nin talebi doğrultusunda Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi 557 ada, 173 parsel nolu taşınmazın mesire ve piknik alanı amacıyla kullanılmak üzere 10 (on) yıl süreyle Erdemli Belediyesi’ne tahsis edilmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 09 ARALIK 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- İdaremiz aleyhine davacı Aslan KILIÇARSLAN tarafından Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 2018/1613E. sayılı dosyası ile açılan davada; tapuda Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 6706 ada 7 parseli de kapsayan alanda, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile anılan plana yapılan itirazın reddine ilişkin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı meclis kararının iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 06.09.2019 tarih ve 2018/1613E. 2019/891K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar veren, Mahkeme kararı doğrultusunda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Silifke Belediye Meclisi’nin 02.09.2019 tarih ve 2019/118  sayılı kararı ile görüşülen Mersin İli, Silifke İlçesi, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları Kapsamında 10 Adet Trafo Alanı İşaretlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 11052 ada 5 nolu parsele ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 8310 ada 1 parsel sayılı taşınmazın belediye hizmet alanı olarak işaretlenmesine dair Büyükşehir Belediye Meclisinin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının ve plana yapılan itirazın reddine ilişkin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı meclis kararının; şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu, söz konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında spor alanı olarak belirlendiği, itirazın gerekçesiz bir şekilde reddedildiği iddia edilerek iptali ve yürütmenin durdurulmasının talep ve dava edildiği, Mersin 2. İdare Mahkemesinin 21/02/2019 tarih ve 2018/1679E. sayılı Y.D kararı ile davacının yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 28/03/2019 tarih ve 2019/271Y.D itiraz no ile mahkemece verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi hakkındaki kararda mevzuata aykırılık bulunmadığı, davacının yürütmenin durdurulmasına itiraz isteminin reddine karar verildiği anlaşıldığından Mersin 2. İdare Mahkemesinin 12/09/2019 tarih 2018/1679E. ve 2019/942K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. İYUK 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap çalışmaları kapsamında, Mersin İli Toprak Koruma Kurulu’nun 23.10.2019 tarih ve 2019/07 sayılı kararı ile Tarım Dışı Kullanım İzni verilen toplam 2924,2553 hektarlık alana ilişkin 5403 sayılı Kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Kamu Yararı Kararı” alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Tarsus İlçesi, Dedeler Mahallesi, 845 parselde yer alan “Eshab-ı Kehf Mağarası ve Mescidi Koruma Alanı”na yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 876 ada 71 ve 72 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda verilen plan kararının iptaline ilişkin Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1667 E. Sayılı ve 2019/928 sayılı kararı ile ilgili işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

08- Mersin Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün  yazısı ile yeniden görüşülmesi talep edilen, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 876 ada, 71 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak işaretlenmesine yönelik işlemin iptal edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,