Gündem 08 Ekim 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08 Ekim 2018 Pazartesi Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Ekim Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

 

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

 

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

 

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.

 

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

 

 

 


                                                                                                        

 Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 08 EKİM 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00’DE

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Mersin İli, Gülnar İlçesi, Yanışlı Mahallesi’nde Orman İşletme Müdürlüğü’nden yol izni sahası oluru alınarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yol açılmış olup, 5216 sayılı Kanun’un 7/g maddesi gereğince idaremizce açılan bahse konu yola “cadde” isminin verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi, 102 ada, 23, 24 ve 25 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03- Silifke Belediye Meclisi’nin 06.08.2018 tarihli ve 122 sayılı kararı ile kabul edilen; Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi içerisinde muhtelif yerlerde 2 adet trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- Silifke İlçesi, Atayurt Mahallesi’nde yapılacak olan Hal Tesisinin enerji ihtiyacının karşılanması için, Mersin İli, Silifke İlçesi, Atayurt Mahallesi, 1924 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan trafo alanının, süresi 30 yılı geçmemek üzere Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 6287 ada, 4 parsel numaralı 1.531,00 m² yüzölçümlü Belediye Hizmet Alanı niteliğindeki taşınmazın Belediyemize ait olan 25.82 m²’lik kısmının satışı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi evsel katı atık hizmetlerine ilişkin atık üreticilerine yansıtılacak olan bir maliyet değeri olmadığından, Belediyemizce, İlçelere göre su faturaları üzerinden yansıtılacak tarife bedeli bulunmadığı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 33. maddesinin 3. fıkrasının (f) bendine istinaden; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 13/03/2015 tarihli ve 261 sayılı karar ile kabul edilen ve halen yürürlükte olan “Memur Performans Yönetmeliği”nin yürürlükten kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

08- İlimiz, Çamlıyayla İlçesi, Körmenlik Mahallesi, 109 ada, 8 No.lu parselde yer alan 3.111,00 m² yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazın 200,00 m²lik kısmında yer alan Körmenlik Camii’nin Çamlıyayla Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına 25 (yirmibeş) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

09- İlimiz, Silifke İlçesi, Bükdeğirmeni Mahallesi, 142 ada, 33 parsel No.lu 364,81 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan Bükdeğirmeni Cami Lojmanının Silifke Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına 5 (beş) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10- Dünya Engelliler Birliği’nin 31 Ekim 2018’de Amerika New York Birleşmiş Milletlerin “Dünya Şehirler Günü” Yan Etkinliğine Panelist olarak Belediyemiz Engelliler Dairesi Başkanı Hasan Celal TAŞ davet edilmiş olup; yol süreleri de göz önünde bulundurularak 29 Ekim–2 Kasım 2018 tarihleri arasında hava yolu ile gidiş-dönüş, harcırah ve gerekli tüm masraflarının Engelliler Dairesi Başkanlığı 2018 Mali Yılı bütçesinden karşılanıp harcırahlı olarak Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli sayılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11- Silifke Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 146 sayılı kararı ile Silifke İlçesi, Yeşilovacık 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait plan notu değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 08 EKİM 2018 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

  1. Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 20 ada, 314 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
  2. Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 3136 ada, 3 No.lu parsele ilişkin idaremizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
  3. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2018 tarihli ve 539 sayılı kararı ile onaylanan; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kent Merkezi Doğu Girişi 1. Kısım 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
  4. Mersin İli, Bozyazı İlçesi, muhtelif mahallelerde trafo yeri işaretlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin, Bozyazı Belediye Meclisi’nin 06.08.2018 tarihli ve 29 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
  5. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Yüksek Mahallesi, 89 ada, 10 No.lu parsele  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
  6. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Tırtar Mahallesi, 69-70-68-65-1340-1328-1327-1326-1325-499 No.lu parseller ve 321 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin, Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli ve 134 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
  7. Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Yat Limanı Revizyonu amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
  8. Mersin İli, Anamur İlçesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde trafo alanları için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin, Anamur Belediye Meclisi’nin 01.06.2018 tarihli ve 58 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
  9. Mersin İli, Silifke İlçesi, Narlıkuyu Mahallesi III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na yönelik Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
  10. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Atalar, Yenice Yiğitbaşı, Yenice Fatih, Arıklı, Günyurdu, Yunacık ve Kanberhöyüğü Mahallelerini kapsayan alanda ilave ve revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.