A- A+

Sistem ve Donanım Şube Müdürlüğü

Sistem ve Donanım Şube Müdürlüğü Görevleri

 

 1. İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda belediye bünyesinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek,
 2. Kurumumuz bünyesine bilgisayar ve bilişim cihaz alımları için teknik şartname hazırlamak,
 3. Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü için belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere geliştirilecek projelerin alt yapısını oluşturmaya yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 4. Belediyenin görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak,
 5. Bilgi Güvenliği için gerekli olan sistem, yazılım ve donanımı temin etmek,
 6. Bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 7. Belediye bilgi teknolojileri sistemlerinin entegrasyonu için gerekli alt yapı çalışmalarını yürütmek, hizmetin aksamaması amacıyla gerekli önlemleri almak,
 8. Belediye bünyesinde sistem, donanım ve yazılım ihtiyacını belirlemek, temin etmek, hizmetin aksamaması amacıyla gerekli önlemleri almak,
 9. 20/10/2012 tarih ve 28447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3842 sayılı Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyona İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereğince siber olaylara müdahale ekibi kurmak, faaliyetlerini yürütmek,
 10. Belediyenin tüm birimlerinde ve tüm faaliyetlerinde gerekli bilişim cihazlarının ve yazılımların kurulumunu sağlamak, internet ve intranet erişimini sağlamak, teknik servis hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
 11. Güvenlik kamera sistemlerinin altyapı çalışmalarını yürütmek, teknik destek vermek,
 12. Kurumun ihtiyacı ve gerçekleştirilen ihtiyaç analizi doğrultusunda bilişim cihaz alımlarını gerçekleştirmek,
 13. Kurumun düzenlediği toplantılar, seminerler, organizasyonlar vb. etkinlerde gerekli bilişim cihazlarının kurulumu ve mevcut internet erişiminin sorunsuz bir şekilde çalışması için teknik destek sağlamak,
 14. Sistemlerin geliştirilmesi veya değiştirilmesi için gereksinimleri tanımlayarak sistemi kurma çalışmaları yapmak/yaptırmak ve yönlendirmede bulunmak,
 15. Verilerin optimum denetimini ve güvenliğini; kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını sağlayacak sistem akışını ve yöntemlerini tasarlamak ve uygulamak ve uygulatmak,
 16. Ağ hizmetlerinin ve donanımlarının güncel olarak yapılandırılması ve yönetilmesini sağlamak. Kurumun bilişim ağları hizmetlerini yürütmek,
 17. Birimlerdeki bilgisayar kullanıcılarının internet kullanım sınırlarının belirlenmesi sağlamak. İlgili mevzuatı takip etmek,
 18. Bilişim cihazlarında meydana gelen arızaların garanti süresince takibini yapmak,
 19. Kurumun tüm bilgisayar, yazıcı, faks, tarayıcı, güvenlik kamerası vb. bilişim cihazlarının tamir, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 20. Kurum içerisinde kullanılan bilgisayarlarda, donanım sorunlarından kaynaklanan internet sorunlarını gidermek,
 21. Bilgi Güvenliği için gerekli olan sistem ve donanım yatırımı yapmak/yaptırmak,
 22. SOME faaliyetlerini yürütmek.

 

Sistem ve Donanım Hizmetleri Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Kuruma, birimler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturarak, network veri hatlarını kurmak,
 2. Sistemlerin teknolojik gelişmeler doğrultusunda büyümesini sağlamak,
 3. Bilgi güvenliği için gerekli olan çalışmalar yapmak/yaptırmak,
 4. Sistemlerin sürekliliğini sağlamak için, gerekli tedbirleri almak/aldırmak,
 5. Veri güvenliğini sağlamak/sağlatmak ve uygulamak,
 6. Birimlerdeki bilgisayar kullanıcıların karşılaşabilecekleri tehditlere karşı gerekli çözümlerini almak veya aldırmak,
 7. Sızma testi yapmak veya yaptırmak,
 8. Sistem odasındaki yedekleme ünitelerinin kapasitesinin kontrolünü yaparak, kontrol altında tutmak,
 9. Kurumun tüm bilişim cihazlarının sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak,
 10. Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek, teminini sağlatmak.

 

 Teknik Destek Hizmetleri Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Sistemleri sürekli faal halde tutmak için çevresel destek birimlerin uyumluluğunu sağlamak,
 2. Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü için belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere geliştirilecek projelerin alt yapısını oluşturmaya yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,  
 3. Belediyenin görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak,
 4. Bilişim sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 5. Donanım arızası giderilmesi sırasında, kullanıma sunulan programlarla ilgili ortaya çıkan ve donanımsal olmayan sorunları ilgili birime bildirmek,
 6. Kurumun tüm bilgisayar, yazıcı, faks, tarayıcı, güvenlik kamerası vb. bilişim cihazlarının tamir, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 7. Kurumun güvenlik kameralarının sistematik hale getirilmesini sağlamak,
 8. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda, birimlerin donanım talepleri ile ilgili teknik destek sağlamak/sağlatmak.