Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Birimlerimiz
  • Zemin İnceleme ve Laboratuvar Araştırma Şube Müdürlüğü
Zemin İnceleme ve Laboratuvar Araştırma Şube Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Zemin İnceleme ve Laboratuvar Araştırma Şube Müdürlüğü

Görevleri

Zemin İnceleme ve Laboratuvar Araştırma Şube Müdürlüğü Görevleri

Birimin İlke / Hedefleri:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile tanımlanan yetki alanı içinde ve bu alanları etkileyen alanlarda zeminden kaynaklanan sorunlara etkin ve ekonomik çözümler üretmek.

Birimin Faaliyetleri:

Deprem ve zemin inceleme amaçlı rapor, etüt, harita, plan ve proje yapmak, yaptırmak, yürütmek ve geliştirmek, İmar planları, kentsel dönüşüm, mevcut veya yeni oluşturulacak her türlü yapılaşma ya da yerleşim alanları için jeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeomorfolojik açıdan gerekli olan zemin araştırmalarını yapmak veya yaptırmak. Yapılan zemin araştırmalarının rapor ve haritalarını değerlendirmek, önerilerde bulunmak. Zemin, afet ve depremsellik durumlarını tespit amaçlı teknolojiye dayalı aletsel laboratuvar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

Büyükşehir Belediye yatırımlarının bina, yol, köprü, tünel, doğalgaz geçiş güzergahları hafriyat miktarı, vb. yatırımlarının zemin araştırmalarım yapmak veya yaptırmak ve mevcut kanun ve genelgeler doğrultusunda gerektiğinde zemin etüt raporlarını onaylamak.

İlçe Belediyelerinden intikal eden imar planlamasına yönelik hazırlanan mikro bölgeleme, jeolojik- jeoteknik ve jeofizik etüt raporları ile parsel bazında onaylanan zemin etüt raporlarına görüş bildirmek.

Görev, yetki ve sorumluluk alanı içersine giren konularda CBS (Coğrafî Bilgi Sistemi) veri tabanının oluşturulması, sayısallaştırmaların gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

Görev alanı kapsamında yapılacak danışmanlık ve hizmet ihaleleri ile ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153