Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Units

Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Görevleri

Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Görevleri

  • Ön Mali Kontrol iş ve işlemlerini, şeffaf, planlı birimin stratejik hedeflerine ve mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ,
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi çerçevesinde, ön mali kontrole tabi olan harcamalara ilişkin mali karar ve işlemlerin, Kurumun Stratejik Planı, Performans Programı, bütçesi ve diğer mali mevzuat yönünden kontrol edilmesi.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153