Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • Otobüs Terminal İşletmesi Şube Müdürlüğü
Otobüs Terminal İşletmesi Şube Müdürlüğü

Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Otobüs Terminal İşletmesi Şube Müdürlüğü

Görevleri

Otobüs Terminal İşletmesi Şube Müdürlüğü Görevleri

 

Birimin İlke / Hedefleri:

 1. Büyükşehir Belediyesi  bünyesinde  bulunan otogarın mükemmel  bir  şekilde işletilmesini sağlamak.
 2. Vatandaşın memnuniyetini en mükemmel bir şekilde sağlamak ve sürekliliğini sağlamak.
 3. Can güvenliği ve emniyet açısından yolcuların güvenliğinin sağlanması.
 4. 24 Saat esasına göre kesintisiz ve kaliteli bir hizmetin verilmesini sağlamak.
 5. Her türlü emniyet tedbirlerinin en üst seviyede tutulması, vatandaşların özgürce seyahat etmelerini sağlamak.
 6. Üstün hizmet anlayışımızı tüm vatandaşlara en iyi bir şekilde hissettirmek ve yerine getirmek.

 

Birimin Görev,Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Terminaller Şube Müdürlüğünü ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümleri doğrultusunda etkin ve verimli şekilde yönetmek.
 2. Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki şehir içi ve şehirlerarası terminalleri mevzuata uygun olarak işletmek veya işlettirmek, ihtiyaçlara göre yeni terminaller kurulmasını önermek.
 3. Terminallerde yeterli sayıda personeli olan güvenlik ve temizlik birimleri oluşturulması ve bu hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 4. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen otopark ücret tarifesinin; uygulamasını sağlamak,
 5. Ulaştırma Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ uyarınca terminallerdeki giriş-çıkış ve transit geçiş fiyatlarını ilgili makam onayına sunmak.
 6. Şehirlerarası ve şehir içi terminallerdeki banko, stant, yazıhane, otopark, büfe, lokanta, emanetçi, market, tuvalet vb. eklentileri ihale şartları ve yasal mevzuat ve sözleşme şartları içerisinde denetlemek, denetletmek ve kontrol etmek.
 7. Otogara gelerek seyahat etmek isteyen yolcuların sağlıklı ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için, otobüs firmaları ve kiracıların yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalarını sağlamak, işletmeci firma, otobüs firmaları ve kiracilardan gelen sorunların çözümlenmesinde aracılık yaparak, çözümlenmesini sağlamak.
 8. Yolculardan gelen şikayetleri değerlendirmek,şikayatlere cevap vermek firma ve kiracı sorunlarının giderilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek.
 9. Terminallerdeki taşımacıların ve firmaların yetki belgelerine göre yolcu taşımacılığı yapıp yapmadığının kontrollerini yapmak ve yaptırmak.
 10. 6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulmasına İlişkin Kanunun 11 inci maddesi kapsamında yapılan işlemlerin üst makama bildirilmesini sağlamak.
 11. Karayolu Taşıma Kanunu ve UKOME kararlarının uygulanması hususunda İşletmeci firmalar ve ilgili birimler ile koordineli çalışmalar yaparak haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek.
 12. Usulsüz otoparkçılık yapanlar ve usulsüz park ücreti toplayanları tespit ederek gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 13. Otopark sahipleri ile olan sorunları çözmek ve çözemediği sorunları bir üst makama aktarmak,
 14. Açık ve kapalı otoparkların verimlilik ilkelerine göre çalışmasını ve çalıştırılmasını sağlamak,
 15. Konusu ile ilgili sorunları tespit ederek çözüm yolları geliştirmek, gerektiğinde bir üst makama sorunları aktarmak,
 16. Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarında imar planları oluşturulurken otopark olarak düzenlenen yerleri, Belediye Meclisi ve il trafik komisyonlarınca daha önce alınan kararlar çerçevesinde ilan edilmiş, kiraya verilmiş, otopark yerlerini, gerçek veya tüzel kişiler ile özel kurum ve kuruluşlara ait boş arsaları, belediyeler veya diğer kamu kurumları ile özel şahıslar tarafından yapılan ve işletilen açık, kapalı tır parkları ve trafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların muhafaza altına alındığı otoparklar dâhil, mevzuata uygunluğunu sağlayarak UKOME’ye sunmak,  
 17. Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, bölgenin mevcut ya da gelecekteki gereksinimleri dikkate alınarak düzenlenen,  gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya uygun boş alan, arazi ve arsaları daimi ya da geçici otopark yeri olarak belirlemek, bu otoparkların işletilebilmesi için sahiplerine veya üçüncü şahıslara izin, ruhsat verilmesi için UKOME’ye sunmak,
 18. Otopark Çalışma ruhsatının; imar planlarında yapılacak değişiklikler, gelişen ve değişen trafik alt yapısı, trafik sirkülasyon projelerindeki değişiklikler, genel asayiş düzeninin olumsuz etkilenmesi hallerinin oluşmasında ruhsat iptalini sağlamak,
 19. Tüm otoparkların kapatılmasının UKOME kararı ile gerçekleşmesini ve verilen ruhsatların Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile iptal edilmesini sağlamak,
 20. Terminaller Şefliği ve Otoparklar Şefliği idari yapılanma içerisinde Otobüs Terminal İşletmesi Şube Müdürlüğünün alt birimleri olup, alt birimlerin çalışma esas ve usulleri ile görev, yetki ve sorumlulukları dâhilinde bağlı bulunduğu Şube Müdürlüğüne ve Daire Başkanlığına karşı sorumludur.

Birim Fotoğrafları

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153