Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü

Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü

Görevleri

Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,

 2. Merkezin idari çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

 3. Kalite Yürütme Kurulu kararlarının çalışma birimleri tarafından uygulanmasını sağlamak,

 4. Kalite Yürütme Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak,

 5. Büyükşehir birimlerinde hizmetlerin, TS-EN-ISO 9001:2008 KYS ve EFQM Mükemmellik Modeli anlayışı ile yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

 6. KYS çalışmalarının genel politika ve stratejisini belirlemek ve KYS uygulamalarında üst yönetimin liderliğini, katılımını ve projelerinin uygulanmasını temin için gereken kaynak planlaması yapmak.

 7. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarını organize etmek, toplantı sonuçlarına göre kalite politikasını oluşturmak, toplantı sonuçlarını duyurmak.

 8. KYS Uygulama projelerini hazırlamak, Büyükşehir Belediye Başkanının onayından sonra yürütmek.

 9. Kurumun KYS çalışmalarını koordine etmek ve KYS’nin işletilmesine ilişkin olarak dokümantasyon ve diğer ihtiyaç duyulacak her tür yazılı ve görsel yayınları birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak.

 10. KYS eğitim dokümanı hazırlamak ve Kurum KYS faaliyetlerini ilgili birimlerle işbirliği yaparak planlamak, duyurulmasını sağlamak.

 11. KYS çalışmaları ile ilgili konferans, panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikler için üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden üst düzey yönetici, uzman ve öğretim elemanlarını konuşmacı olarak davet etmek, anılan kuruluşlarca düzenlenecek bu tür etkinliklere belediye birimlerinden katılım sağlamak ve katılmak, katılım sonuçlarını rapor etmek.

 12. İntranet / İnternet sitesinde “Kalite Yönetimi” adı altında bir bölüm oluşturmak.

 13. KYS Uygulamaları konusunda araştırma ve inceleme yapmak, öz değerlendirme kriterlerini oluşturmak ve uzman kuruluşlardan yardım almak veya yaptırmak.

 14. İç Tetkik faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasını sağlamak, tetkik sonuçları ile çalışma ve performans raporlarını Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına sunmak.

 15. Birimlerden plan, proje, hedef ve faaliyet gerçekleşmelerini talep etmek ve üst yönetime raporlar hazırlamak, sunmak.

 16. KYS ile ilgili her tür hizmet alımlarının teknik şartnamesini hazırlamak.

 17. KYS’nin oluşturulması, dokümante edilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ile revizyonuyla ilgili çalışmaları takip etmek ve yapmak.

 18. Toplam Kalite Yönetimi ve TS-EN-ISO 9001:2008 KYS ile ilgili yayınları izlemek, gerekli olanların Kalite Yönetim Merkezi kütüphanesi için satın alınmasını sağlamak, veri tabanı oluşturmak.

 19. Yönetim temsilcisinin, kalite çalışmalarına ilişkin vereceği diğer görevleri yapmak.

 20. KalDer üyelik işlemlerinin devamını, faaliyetlerinin takibini ve gerekli yazışmaları yapmak.

 21. Türkiye’de KalDer tarafından yürütülen EFQM Mükemmellik Modelinin Kurumumuzda etkin ve verimli uygulamak için gerekli yazışmaları, faaliyetleri, programları ve projeleri yapmak, takip etmek.

 22. Her yıl kurumsal öz değerlendirme faaliyetinin yapılmasını ve sonucunda ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanlarla ilgili plan ve program yapmak, takip etmek.

 23. EFQM Mükemmellik Modeli ödül aşamalarına kamu kategorisinde kurumsal katılımdan dolayı gerekli yazışmaları, faaliyetleri, programları ve projeleri yapmak, takip etmek.

 24. EFQM Mükemmellik Modeli ile ilgili hedefler belirlenmesini ve bu hedeflere ulaşılması için gerekli, proje ve faaliyetleri birimlerle birlikte yapmak.

 25. EFQM Mükemmellik Modelinin ve TKY Uygulamalarının kurum içinde yayılımı ile ilgili faaliyetleri, programları ve projeleri yapmak, takip etmek.

 26. Kurum için alınması gerekli Kalite Belgelerinin tespiti ve belgelendirme işlemleri ile ilgili süreçlerin takibini sağlamak.

 27. Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak.

 28. Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen müdürlüğü ile ilgili diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.

 29. Büyükşehir Belediyesi Kalite çalışmaları doğrultusunda TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve EFQM Mükemmellik Modeli çalışmaları ile ilgili kurum gerektiğinde danışmanlık hizmetlerini almak, kurum dışı eğitimciler tarafından verilmesine karar verilen dış eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitimlerin planlanması, icra edilmesi, etkinliklerinin ölçülmesi ve analiz edilmesi işlemlerini yapmak.

 30. Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.   

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153