"Sivil Toplum Kurulular için Proje Yardmlar" Program için, 2017 yl proje teklif ça繢sna çklacaktr. Dernekler Dairesi Bakanl蹥, Program kapsamnda, STK'larn kapasitelerinin gelitirilmesi, kamu ile olan ilikilerinin artrlmas ve karar alma mekanizmalarna aktif katlm sa簰anmas gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir. 

2017 yl için desteklenecek proje konular, çileri Bakanl蹥nca aa蹥daki ekilde belirlenmitir;

• Aile ve toplum de簟rlerinin korunmas ve gelitirilmesine yönelik projeler,
• 愯san haklar ve demokrasi bilincinin yaatlmas ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
• Karar alma mekanizmalarna katlm, kamu-sivil toplum diyalo繠nun arttrlmas ve aktif vatandalk konulu projeler,
• Toplumda huzur ve bar temin etmek üzere farkl toplum kesimleri arasnda uzla, ibirli簨 ve etkileimi artrmaya yönelik projeler,
• Gençlerin, kadnlarn ve engellilerin giriimcili簨ni, liderlik vasflarn ve istihdamn arttrmaya yönelik projeler,
• Çocuklar, gençler, kadnlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altndaki gruplara yönelik projeler,
• Kültür, tarih ve medeniyet de簟rlerinin korunmas, gelitirilmesi ve ihyasna yönelik projeler,
• E簨tim, kültür, sa簰k, spor konulu projeler,
• Madde ba蹥mll蹥 ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
• 溳hit yaknlar ve gaziler ile terör olaylarna maruz kalm vatandalara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler,
• Toplumun ihtiyaç ve sorunlarna çözüm sa簰amaya ve toplumsal gelimeye katkda bulunulmasna yönelik projeler.


Proje bavurular 13 Mart - 31 Mart 2017 (Saat: 17.00) tarihleri arasnda https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yaplacaktr. Program kapsamnda desteklenecek proje konular, deste簨n miktar ve kapsam, kimlerin bavurabilece簨, bavurunun nasl ve nereye yaplaca蹥 konular ile ilgili detaylar aa蹥da ve PRODES’ te yer alan Bavuru Rehberinde açklanmtr. 

Proje Bavuru Rehberi

Detayl bilgi için tklaynz.Yukar