https://www.dernekler.gov.tr/tr/haberler/prodes-slider.aspx

T.C. çileri Bakanl蹥’nn 2010 ylnda balatt蹥 “Sivil Toplum Kurulular için Proje Yardmlar” Program için, 2016 yl proje teklif ça繢sna çklmtr. Dernekler Dairesi Bakanl蹥, program kapsamnda STK’larn kapasitelerinin gelitirilmesi, kamu ile olan ilikilerinin artrlmas ve karar alma mekanizmalarna aktif katlm sa簰anmas gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.

2016 yl için desteklenecek proje konular, çileri Bakanl蹥nca aa蹥daki ekilde belirlenmitir;

a) Aile ve toplum de簟rlerinin korunmas ve gelitirilmesine yönelik projeler,
b) 愯san haklar ve demokrasi bilincinin yaatlmas ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
c) Karar alma mekanizmalarna katlm, kamu-sivil toplum diyalo繠nun arttrlmas ve aktif vatandalk konulu projeler,
d) Toplumda huzur ve bar temin etmek üzere farkl toplum kesimleri arasnda uzla, ibirli簨 ve etkileimi artrmaya yönelik projeler,
e) Gençlerin, kadnlarn ve engellilerin giriimcili簨ni, liderlik vasflarn ve istihdamn arttrmaya yönelik projeler,
f) Çocuklar, gençler, kadnlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altndaki gruplara yönelik projeler,
g) Kültür, tarih ve medeniyet de簟rlerinin korunmas, gelitirilmesi ve ihyasna yönelik projeler,
h) Gazilerimize ve 溳hit yaknlarna yönelik projeler,
i) E簨tim, kültür, sa簰k, spor konulu projeler,
j) Madde ba蹥mll蹥 ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
k) Terör olaylarna maruz kalm vatandalara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler.

Proje bavurular 16 Mart – 29 Nisan 2016 (Saat:17.00) tarihleri arasnda www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi(PRODES)üzerinden elektronik olarak yaplacaktr. Program kapsamnda desteklenecek proje konular, deste簨n miktar ve kapsam, kimlerin bavurabilece簨, bavurunun nasl ve nereye yaplaca蹥 konular ile ilgili detaylar PRODES’te yer alan Bavuru Rehberinde açklanmtr.Yukar