Hilmi DULKADİR
Ar-Ge ve Projeler Şube Müdür V.

 

ÖZGEÇMİŞ

  Hilmi DULKADİR, 03.03.1955 tarihinde Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi’nde doğdu.

  Öğretmen Okulu (Lise dengi), Eğitim Fakültesi (Önlisans), İktisat Fakültesi (Lisans), Türk Dili ve Edebiyatı (Halk Edebiyatı) Ana Bilim Dalı  (Yüksek Lisans) eğitimleri aldı.

  M.E.B. tarafından gönderildiği A.B.D OHİO Üniversitesi ve Almanya'da “Yetişkin Eğitimi” üzerine çalışma yaptı. Thailand - Bangkok‘da “Kolaylaştırılmış Okuma Yazma Eğitimi” aldı.

 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Fransa’nın NİCE/Sofya-Antipolis/Aix-en Bölgesi’ndeki “Kümelenme” çalışmalarını incelemek üzere oluşturulan ekipte yer aldı.

  Makedonya, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Fransa’da “Kırsal Gençlik” çalışmaları yapan STK'larla bir araya geldi.

  Yurt içinde; İçişleri Bakanlığı'ndan “Katılım Öncesi Mali Yardımlar-İPA” Eğitimi, AB uzmanlarından “Team Leadership and Teamwork”, “Strategy Development”, “Introduction to Project Cycle Management and basic procedures of application for EU grant schemes”, “Personal Leadership Style and Management Tools”, “Project Management” eğitimleri aldı.

  M.E.B.  tarafından gönderildiği birçok ilde “Halk Kültürü”  araştırmaları yaptı.

  Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Mersin Valiliği tarafından ve kişisel olarak toplam “8 adet kitap”ı yayınlandı.

  Üç yıl süreli “Yaygın Eğitim Mut Haber Bülteni”,  12 yıl süreli  “İçel Kültürü” ve 2 yıl süreli  “Kırsal” adlı dergileri yayınladı.

  Kültür Bakanlığı ve çeşitli üniversiteler tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kongrelere katıldı ve 21 adet kültürel içerikli “tebliğ” sundu.

  Mersin ve Ankara'da uluslararası “Kırsal Gençlik Semineri“ (2 kez), Mersin'de “Kültür ve Eğitim Sempozyumu” (2 kez)) ve Mut'ta “Karacaoğlan Semineri” (3 kez) düzenledi.

  Biri yurtdışında olmak üzere çeşitli yayın organlarında 120’yi aşın makalesi yayınlandı.

 Avrupa Birliği, yerel, ulusal ve uluslararası hibe kuruluşlarına yönelik olarak 60'ın üzerinde projenin yazım ve yürütümünde yer aldı. Bu çalışmalar arasında “2 adet Halk Eğitimi binası yapımı” (Mezitli ve Akdeniz Yenipazar Mahallesi), Mut Hacı Ahmetli Köyü’ne “Doğal Boya Tesisi”, 500 kadına el tezgahlarında üretim yaptırma, Mersin’de Eurodesk ve EVS akreditasyonları yer aldı.

  Çeşitli kuruluşlardan 120’yakın takdir, teşekkür, onur ve şeref belgesi de alan Hilmi DULKADİR; sırasıyla Mut Halk Eğitimi Müdürü (4 yıl), Mersin Halk Eğitimi  Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü (20 yıl) ve Mersin İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Daire Başkanı olarak  (8 yıl) görev yaptı. İl Özel İdaresi'nin 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sonrasında kapanması nedeniyle kadrosu, bu kurumdan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne devrolundu.

  Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Birimin Görevleri:

Madde 7- (1) AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü’nün AR-GE konusunda görevleri:

a)      Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde AR-GE ve yenilikçilik konularında farkındalık yaratmak, AR-GE kültürünün kazanılması ve AR–GE çalışmalarının doğal süreçlere katılmasını sağlamak.

b)      AR-GE projelerinin geliştirilmesine, AB Çerçeve programları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası fonlara ulaşımı sağlamak,

c)       AR-GE için, tespit edilen problemlerin çözümü ve iyileştirilmesine yönelik olarak ilgili birimlerle ortak araştırma yapılmasını sağlamak; gerektiğinde, yerli ve yabancı uzmanlardan destek almak,

d)      Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, ticaret borsaları, platformlar, organize sanayi, teknoloji geliştirme bölgeleri, dernekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar, kişi ve firmalarla paydaşlık tesis etmek,

e)      Mersin Büyükşehir Belediyesi görev, sorumluluk ve yetki alanlarına giren konularda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden üniversitelere talep yaratmak, üniversitelerdeki bilgi birikiminden istifade etmek üzere işbirliğini geliştirmek, öğretim üyesi ve öğrencilerin hazırladıkları yenilikçi projeleri Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinde uygulamaya almak,

f)       AR–GE fikirlerini projelendirmek, destek başvurularını hazırlamak ve destek alan projelerin yürütülmesine katkı sağlamak,

g)      Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının teknolojik ihtiyaçlarının karşılandığı firmaların AR-GE veri tabanına kaydını almak, bu firmaları uluslararası firmalar ile teknik ve ticari işbirliği yapma imkanlarını araştırmak ve bu imkanları yaratacak proje pazarlarına katılmalarına yönelik etkinlikleri düzenlemek,

h)      Gerektiğinde AR-GE ve inovasyon merkezi kurmak,

i)        Eğitim ve organizasyon, iyi örneklerin incelenmesi, telif hakları, markalaşma, iş geliştirme, inovasyon yarışmaları, tanıtım etkinlikleri, mikro girişimler için mikro kredi vb. iş ve işlemler yapmak,

 (2) PROJELER konusunda görevleri:

a)      Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin doğrudan veya iç ve dış paydaşlarıyla birlikte hibe almaya yönelik projelerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve yaygınlaştırmak,

b)      Mersin Büyükşehir Belediyesi görev, sorumluluk ve yetki alanlarına giren konularda, yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak hizmetler ve projeler yürütmek üzere Destek proje programları üretmek,  program çağrılarına çıkmak,

c)       Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumların, Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları ve hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası hibe ve fonlardan yararlanmak üzere projeler üretilmesini teşvik etmek, üretilen projelerde ortak veya iştirakçi olarak yer almak,

d)      Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ortak veya iştirakçi olarak yer aldığı projelerin hibe almaya hak kazanması halinde Büyükşehir Belediyesi bütçesinden eş finansman sağlamak, eş finansmanla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

e)      Hibe, fon, ortak hizmet ve destek projeleri başvuru formlarını ve sözleşme taslaklarını Büyükşehir Belediyesi yükümlülükleri açısından incelemek,

f)       Kamu, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına Genel Sekreter’in onayı ile istişari mahiyette “proje öneri” ziyaretleri gerçekleştirmek,

k)      Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinin proje fikirlerini almak, değerlendirmek, uygun görülen fikirleri ilgili birim personeli desteği de alınarak projelendirmek ve hibe çağrılarına sunmak,

g)      Hizmet birimlerinin görev alanları kapsamında başvurusu yapılan ve hibe almaya hak kazanan projelerinin uygulama aşamasında projeyi yürütmek ya da ilgili birime projeyi yürütmesi için teknik destek vermek.

h)      Gerektiğinde “paket proje” satın almak, yurt içi ve yurt dışında uzman kişi ve kuruluşlara proje yazdırmak veya yazılmış projeleri satın almak, bedelini ödemek.

i)        Yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak Belediye personeli arasından, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gerektiğinde yurt dışı kuruluşlardan gerekli vasıflara sahip; memur, uzman, teknik personel ve gönüllülerden oluşan insan kaynağı oluşturmak,

j)        Mersin Büyükşehir Belediyesi projelerinin teknik detaylarının yer aldığı bilgi tabanının oluşturulmasını sağlamak,

k)      Ulusal ve uluslararası hibe programlarının takibi ve duyurusunu yapmak, bilgilendirme faaliyetleri, tanıtım, rehberlik, bilgi kaynaklarına ulaşım ve benzeri konularda danışmanlık yapmak, web sitesi kurmak veya web sayfası açmak, sosyal medya hesapları açmak, aylık bülten yayınlamak, toplantı ve seminerler gibi etkinliler düzenlemek,

l)        Gönüllülerden sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle gençlere, yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında İl genelinde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak, azami yarar sağlamak,

l)        Sahip olduğu insan kaynağından ilgili tüm projeler için usulünce ve etkin olarak yararlanmak,

m)    Personele; proje yazım desteği, proje yazma çalıştayları ve proje başvurusu sırasında diğer teknik destekleri sağlamak,

r)       İhtiyaç duyulması ve Genel Sekreterlik’çe uygun görüldüğü takdirde; proje eğitimleri düzenlemek, projeler hazırlamak, yürütmek, raporlamak, yaygın tanıtımlarını yapmak vb. konularında kişi, kurum ve ticari kuruluşlardan hizmet satın alma iş ve işlemlerini yapmak,

s)       Dünya Bankası, Avrupa Birliği Bakanlığı,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklar ile Çukurova Kalkınma Ajansı, Türk Ulusal Ajansı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye Teknolojiyi Geliştirme Vakfı, Elçilikler, KAMAK-TÜBİTAK, İPA, İPARD, İŞKUR, KOSGEB SODES ve sivil toplumla kuruluşları gibi İl için hibe ve fon desteği sağlayabilecek tüm kurum, kuruluşların hibe takiplerini yapmak,

t)       Ulusal ve uluslararası projelerin hazırlık, başvuru, yönetim ve denetim aşamalarında gerekli olan standart belgeler ve kurum bilgilerini temin etmek,

u)      Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerini bir araya getiren çok ortaklı ulusal ve uluslararası projelerde proje ekibi oluşturmak, proje öncesi ve proje süresince varsa müşteri kurum ve proje katılımcıları ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmek, ortak toplantılar düzenlemek,  vb. faaliyetleri yürütmek,

v)      Projeler için kullanılacak eş finansman destek tutarını gerektiğinde ilgili daire başkanlığı bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifleri yapmak,

y)      Başvurulan/kabul edilen ulusal, uluslararası hibe projelerin idari ve mali izlenmesini yürütmek,

z)       Projeler konusunda sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,

aa)   Başarı için “deneyim paylaşımları” adı altında başarı öykülerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlemek,

bb)  Görev alanıyla ilgili olarak hizmet memnuniyeti belirleme çalışmaları gerçekleştirmek.

cc)    Müdürlüğün yıllık yapacağı harcamalara ilişkin bütçe teklifini hazırlamak ve Genel Sekreterlik Makamı’na sunmak,

dd)  Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin mütevelli heyetinde yer aldığı vakıfların Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak,

ee)  AR-GE ve PROJELER çalışma usul ve esasları yönergesini belirlemek, gereği için Genel Sekreterlik Makamı’na sunmak.

İletişim Bilgileri:

 Adres

 Camiişerif Mh. İstiklal Cd. 5222 Sk. Eski Ticaret Borsası. A Blok. Kat:3 Akdeniz/MERSİN

 Telefon

 0.324. 533 3144

 Fax

 0.324

 E-Posta

argeveproje@mersin.bel.trYukarı