Birimin İlke / Hedefleri:

İlimizin geleceğine yönelik stratejik hedefler belirleyerek kurum stratejik planını hazırlamak, izlemesini, değerlendirmesini yaparak, sonuçları hakkında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve raporlar düzenlemek, iç kontrol sistemini kurarak takibini sağlamak, yatırım programını hazırlayarak izlemek ve sonuçlarını raporlamak.

 

Birimin Faaliyetleri:

 1. Mevzuata uygun olarak iç ve dış paydaşların görüşleri de dikkate alınarak stratejik planı hazırlamak ve revize etmek.

 2. Kurum brifing raporlarını hazırlayarak ilgili kurum ve kişilere göndermek.

 3. Kurum faaliyet raporlarını hazırlanmak ve kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak

 4. Kurum hizmet standartlarının hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak

 5. Kurum hizmet envanterinin hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak

 6. İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

 7. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

 8. Anket, envanter ve istatistik çalışmalarını hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

 9. İç Kontrol Sistemini Kurmak

 10. İç kontrol rehberine uygun eylem planı hazırlamak.

 11. Mevzuatlar doğrultusunda Üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, danışmanlık yapmak

 12. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

 13. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek,

 14. Görev alanıyla ilgili analizler yapmak ve raporları hazırlamak, danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek,

 15. Yatırım programı hazırlanması

 16. Yatırım programı izleme rapor hazırlanması

 17. Yatırım projelerinin izlenmesi

 18. Dış kaynaklı yatırımların izlenme ve raporlanması

 19. Kalkınma Bakanlığının oluşturmuş olduğu İKİS sitesine, Belediyemizin yatırım programında bulunan projeleri ile yatırım programı dışındaki projelerinin ve gerçekleşme durumlarının giriş işlemlerinin yapılması ve yapılan çalışmanın tablo formatında üst yöneticiye sunulması,

 20. Görev alanıyla ilgili analizler yapmak ve raporları hazırlamak, danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek,

 21. İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğu izlemek ve değerlendirmek

 22. Belediye birimlerinin performansı ile ilgili bilgi ve verileri toplamak ve analiz etmek

 23. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

 24. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri ve riskleri inceleyerek ilgili birimleri bilgilendirmek ve gerekli önlemlerin anlamasını sağlamak.

 25. Görev alanıyla ilgili analizler yapmak ve raporları hazırlamak, danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek.

 Yukarı